20. Lávka přes Labe v Hradci Králové

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Lávka přes Labe v Hradci Králové
Ulice:
Město: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
Počet hlasů: 1324

Popis objektu:

Návrh vzešel z architektonické soutěže na pěší a cyklistické propojení obou břehů Labe v Hradci Králové mezi Labským a Tyršovým mostem lávkou s velkorysou bezkolizní šířkou 4.5 m a bez zásahu do koryta řeky.

Lokalita souvisí s městskou památkovou zónou a vyznačuje se dvojím charakterem nábřeží, kompaktní zástavbou na pravém břehu a volnější strukturou se solitérními objekty na levém.

Naším cílem bylo širokým překlenutím Labe vtáhnout území blíž do organismu města, do jeho pěší struktury a provázat obě parková nábřeží s dominantními alejemi do jednoho celku. Základní myšlenkou byla lehkost a subtilnost konstrukce lávky v kontrastu k robustním mostům v okolí.

Konstrukce lávky překonává celkovou vzdálenost cca 100 m a „přibližuje“ zástavbu na obou březích. Je asymetricky rozdělena pilířem umístěným v ose aleje na Eliščině nábřeží na dvě nestejná pole, hlavní o rozpětí 69 m se klene nad řekou a menší pole nad prostorem Eliščina nábřeží. Zpevněná předpolí rozšiřují komunikační prostor a umožňují vzájemné prolínání sítě pěších a cyklistických stezek, jejichž nepřerušené trasy podbíhají lávku a pokračují dále po nábřežích.

Přírodnímu charakteru nábřeží odpovídá organické tvarosloví lávky. Pilír se stává integrální soucástí levobrežní aleje. Transparentní ocelobetonová konstrukce podporuje vizuální propustnost a umocnuje subtilitu. Linie a krivky i volba priznaného konstrukcního detailu pridávají další vrstvu - dekor bez dekoru.

Konstrukce lávky je založena na principu synergie. Provázanost funkcí celé konstrukce vytvárí pevný subtilní celek.

Nosná konstrukce nevystupuje nad úroveň mostovky, aby nenarušovala pohled na historické panorama města, naopak doplňuje průhledy na město z prostoru nad řekou.

Niveleta lávky respektuje říční profil a nebrání lodní dopravě.

 

Udržitelnost

Lehkost/udržitelnost konstrukce spočívá v minimalizaci použitého materiálu. Toho lze dosáhnout pouze co nejefektivnějším využitím vlastností jednotlivých materiálů a propojením funkcí použitých konstrukčních prvků.

Efektivita konstrukce znamená všestranně funkční celek, kde konstrukční prvek je zároveň prvkem statickým i architektonickým

- pochůzí betonová mostovka je zároveň tlačenou pásnicí a hmotnostně stabilizačním prvkem

- ocelová žebra zajišťující přenos sil mezi mostovkou a předpínacími lany tvoří zároveň sloupky zábradlí

- osvětlení lávky je zajištěno svítidly umístěnými v madle zábradlí

 

V našich návrzích se snažíme o řešení efektivní, jednoduché, postrádající vše nadbytečné a neopodstatněné.

Provázanost funkcí celé konstrukce vytváří pevný subtilní celek, který s lehkostí překlenuje celkové rozpětí cca 100 m.

 

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Libor Kábrt, Gabriela Elichová, Martin Elich, GEM.VISION
Projektant: Valbek, spol. s r.o.
Dodavatel: Stavby mostů a.s.
Přihlašovatel: Statutární město Hradec Králové
Investor: Statutární město Hradec Králové
Plány:
Další soubory:
Články: