Územní studie veřejných prostranství „ÚS24“ Jihlava – Handlovy Dvory

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2021
Zkráceně: Územní studie veřejných prostranství „ÚS24“ Jihlava – Handlovy Dvory
Ulice: Handlovy Dvory
Město: Jihlava
Kraj: Vysočina

Popis objektu:

Účelem územní studie je získání podkladu pro kvalifikované rozhodování o změnách v území a pro stanovení postupu při výstavbě v řešené lokalitě. Pořízení ÚS 24 je zároveň podmínkou rozvoje zastavitelných ploch, která vyplývá z platného územního plánu.

ÚS v několika krocích prověřovala možnosti využití území a hledala cesty ideálního uspořádání tak, aby vznikla nová čtvrť města v souladu s aktuálními poznatky o tvorbě měst a principy udržitelného rozvoje. Účelně se věnuje jak kapacitním možnostem území, tak poměru a kvalitě veřejných prostranství a plochám zastavitelných budovami. ÚS rovněž zohledňuje požadavky na podporu udržitelných forem dopravy, různých forem bydlení, adaptaci na změny klimatu apod.

Účelem bylo zároveň navrhnout takový způsob zastavění, aby byla zabíraná půda efektivně využita, vzniklo kvalitní obytné prostředí s dostupnou vybaveností, bylo zajištěno vsakování dešťových vod a bylo dosaženo průměrné hustoty obyvatel alespoň 100 obyvatel na ha. Cílem bylo navrhnout územní studii v souladu s planým územním plánem, ale v průběhu zpracování se ukázalo účelné, aby pořizovaná ÚS sloužila jako podklad k dílčí změně územního plánu tak, aby bylo dosaženo ještě vyšší efektivity zástavby.

Účelem ÚS bylo také navrhnout účelnou etapizaci výstavby území.

Typologický druh stavby: Územní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jan Horký, Milan Šuška, Jana Šerá, Karel Říha, Jan Růžička, Jaromír Hašl, Daniel Matějka
Projektant: Ing. arch. Jan Horký
Přihlašovatel: Ing. arch. Jan Horký
Investor: Magistrát města Jihlavy