67. Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI; SO-03 ATRIUM

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI; SO-03 ATRIUM
Ulice: Lumírova 630/13
Město: Ostrava-Výškovice
Kraj: Moravskoslezský
Počet hlasů: 21

Popis objektu:

Vnitřní část atria je řešena jako klidová zóna se středně vysokou vegetací pro vytvoření klidových zákoutí. Jsou zde realizována místa k sednutí a středová dlážděná komunikace pro pěší. Zákoutí jsou krytá pergolami. V části s vegetací jsou dále jako místa pro chůzi zapuštěny betonové pražce. Na travnatých plochách je možno sedět. Kolem středové klidové zóny je vytvořen komunikační prostor z litého betonu umožňující příjezd vysokozdvižné plošiny pro údržbu prosklených ploch na dvorních fasádách okolních pavilónů. Před pavilonem A je větší zpevněná plocha s umístěním laviček a stolů. Bourací práce V atriu byly vybourány stávající zpevněné plochy z litého asfaltu a betonové dlažby, včetně podkladních vrstev. Byly vykáceny vybrané stromy a všechny keře. Zpevněné plochy Po obvodu atria byla provedena zpevněná plochy z probarveného litého betonu. Vnitřní chodníky pro pěší jsou z probarvené betonové dlažby. V plochách s vegetací jsou dále osázeny betonové dlaždice. Po obvodu vnitřního vegetačního oválu je vytvořen vsakovací rygol vyplněný kačírkem. K rygolu budou spádovány okolní zpevněné plochy. Zámečnické a ostatní výrobky Do betonových patek jsou kotveny pergoly. Nosný rám pergol tvoří jaklové profily 200/50/3 mm. Horní rám z jaklů je vyplněn dřevěnými fošnami 150/40 mm. Některé zadní stěny pergol jsou opatřeny rošty z dřevěných latí. Ocelové prvky zinkované a opatřené nátěrem v odstínu kovářské černi. Dřevěné části pergol jsou z hoblovaného dřeva a opatřeny nátěrem. Do atria byly dodány lavičky, stoly a odpadkové koše. Osazení zelení a modelace terénu Celá ozeleněná plocha v atriu je rozdělena na výsadby v záhonech podél objektu – obvodová a parkové úpravy ve střední části - středová. Při návrhu výsadby byly respektovány ponechané borovice. Tyto tvoří kostru parkové kompozice. Obvodová výsadba v atriu je řešená jako kompaktní porost keřů a trvalek, které většinou nezasahují do výšky nejnižšího patra objektu. Vyšší rostliny jsou pouze soliterní a jsou v místech prosklených stěn. Ve střední části atria je kostra kompozice doplněna výsadbou listnatého stromu. Dominantní v prostoru jsou konstrukce pro popínavé rostliny. Porostem zeleně ve střední části atria vede chodníček nepravidelného tvaru, který umožňuje průchod a přístup k lavičkám. V jednotlivých plochách mezi chodníčkem jsou realizovány malé modelace terénu, které zvýrazňují nové porosty trvalek.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: MARPO s.r.o.
Dodavatel: MVEX stavby
Přihlašovatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Investor: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Plány:
Další soubory:
Články: