18. Gymnázium Kolín - revitalizace areálu / obnova parteru

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Gymnázium Kolín - revitalizace areálu / obnova parteru
Ulice:
Město:
Kraj:
Počet hlasů: 16

Popis objektu:

Budova gymnázia v Kolíně byla postavena v roce 1924 pro potřeby Obchodní akademie. Nachází se v ulici Žižkova, je situována jižně od historického centra Kolína. Budovu v klasicizujícím stylu na základě soutěže postavili Kotěrovi žáci, architekti Jan Mayer a Vilém Kvasnička. Gymnázium v této budově sídlí od roku 1953, kdy došlo k výměně budov mezi oběma školami. Stavba na půdorysu protáhlého písmene H přibližně severojižního směru je rozčleněna do několika na sebe navazujících částí. Hlavní dvoupatrové průčelí do Žižkovy ulice člení 28 okenních os a nad něj se z nárožního vstupního rizalitu zdvihá odlehčená železobetonová věž s hodinami ozdobená v nárožích čtyřmi legionářskými puškami. Dle regulačního plánu byla v této době ulice Žižkova projektována jako monumentální třída se sadem a několika veřejnými budovami. Před budovou je předpolí řešeno jako veřejně přístupný park. Za budovou směrem u ulice Josefa Suka je dvůr gymnázia řešen jako zahrada se sportovišti a příjezdovými cestami – trasami pro zásobování objektu. V letošním roce oslavilo gymnázium v Kolíně 150 let své existence.

Po rekonstrukci obvodového pláště budovy v roce 2019 bylo dalším požadavkem zadavatele provést revitalizaci a obnovu stávajícího parteru objektu. Urbanistické řešení se snaží respektovat stávající situaci, řeší zejména problémová místa. Východní část nadále slouží jako veřejně přístupný park. Západní část oploceného dvora je stále používána jako zahrada s prostory pro venkovní a sportovní výuku žáků školy. Uspořádání vegetačních prvků bylo před revitalizací chaotické a netvořilo jednotný celek. Některé dřeviny bylo třeba odstranit kvůli špatnému zdravotnímu stavu, snížené provozní bezpečnosti a nízké sadovnické hodnotě. Na řešených pozemcích se nachází tři ochranná pásma památných stromů, nejvýznamnější je zde památný strom – jírovec maďal s obvodem kmene 330 cm v parteru školy do ulice Žižkova.

Přední část před budovou školy tvoří z ulice volně přístupný reprezentativní parter, jehož dominantou je socha T. G. Masaryka. Rozsah nově realizovaných zpevněných ploch z velké části odpovídá původnímu uspořádání, vedení komunikací bylo upraveno pouze dle nových kompozičních a provozních záměrů. Lokálně byl navrhovaný povrch přizpůsoben podmínkám ochrany památných stromů. Hlavní osou je chodník dlážděný kamennou velkoformátovou dlažbou kopírující budovu školy. Kolem budovy jsou navrženy záhony keřů s travinami a do trávníku jsou umístěny živé ploty, které tak přirozeně rozdělují plochu na menší celky a zároveň zdůrazňují výhled z ulice na památný strom. Kombinace taxonů rostlin jsou zvoleny pro celoroční efekt tak, aby dotvářely důstojné prostředí kolem sochy a vstupního prostoru do budovy gymnázia. Nejvýraznějším prvkem je navrhovaná šedá žulová velkoformátová dlažba shodná pro celý areál, liší se pouze její skladba dle požadovaného pojezdu motorových vozidel. V místě ochranné zóny památných stromů (dvůr za budovou školy, chodník navazující na parter) je navržen propustnější povrch z betonové propustné dlažby a drobné kamenné kostky. Místa určená pro posezení se nachází pod korunami stromů a na ploše trávníku. Druhová skladba vegetačních prvků je zvolena tak, aby celoročně dotvářela architekturu prostoru.

Uzavřená část za budovou – prostranství určené pro zásobování, dopravní obsluhu areálu, sport a rekreaci je přístupné pouze pro studenty a zaměstnance školy. V tomto prostoru je zachováno původní umístění zpevněných ploch – je navržena pouze výměna stávající zámkové dlažby a asfaltových ploch za jednotnou kamennou dlažbu, jejíž skladba se liší pouze dle požadované kapacity zatížení motorovými vozidly. Pod památné stromy je umístěno podrostové společenstvo.

Součástí revitalizace byla nová dešťová kanalizace s retencí, která vyřešila odvodnění srážkových vod z části střech gymnázia, které dosud byly vypouštěny na terén u objektu. Izolace suterénního zdiva byly navrženy s pomocí tradičních technologií (jíl). Bylo instalováno úsporné nízkoenergetické slavnostní nasvětlení budovy z veřejného prostoru včetně osvětlení dominantní věže. Socha T. G. Masaryka dostala nový žulový podstavec. Po materiálové stránce byla oprava původního cihelného oplocení koncipována jako památková obnova, většina navržených oprav celého areálu je sanací – obnovou stávajících prvků a povrchů. Na místě byl v předstihu a v průběhu prací proveden podrobný průzkum stavu cihelného zdiva, složení malty, určena míra poškození a postup obnovy s důrazem na co největší zachování původních prvků. Stávající sportoviště ve vnitřním areálu zůstala zachována. V rámci revitalizace byl kompletně obnoven mobiliář v parku, ve vnitřním areálu přibyla na travnaté ploše venkovní učebna, opraveno pískové doskočiště s rozběhovou plochou z tartanu a beachvolejbalové hřiště dostalo nové ochranné sítě místo pletivového plotu. Specialitou byla renovace původních stojanů na kola, které slouží v areálu již od roku 1925. V rámci celého areálu proběhla regenerace ploch trávníku. Veřejný prostor je řešen s použitím prvků pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Objekt je bezbariérově přístupný.

 

 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jakub Masák / Masák & Partner
Projektant: Masák & Partner, s.r.o.
Dodavatel: SATES ČECHY s.r.o.
Spoluautor: Karolína Zedníčková, Jaroslav Svěrek
Přihlašovatel: město Kolín
Investor: město Kolín
Plány:
Další soubory:
Články: