18. VD Orlík – modernizace lodního výtahu

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Zvláštní cena za technickou infrastrukturu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2023
Zkráceně: VD Orlík – modernizace lodního výtahu
Ulice:
Město:
Kraj:
Počet hlasů: 50

Popis objektu:

Vodní dílo Orlík dostalo ke svým 60. narozeninám nový lodní výtah pro sportovní a rekreační plavbu. Modernizace umožňuje proplavení širšího spektra lodí ve stávajících podmínkách. Výtah překonává výšku 70 m a na bezmála 300 m dlouhé dráze dokáže během 20 minut přepravit sportovní plavidla z jedné strany hráze na druhou.

Projekt realizoval tým pod vedením společnosti Metrostav, a.s. (generální dodavatel stavby) za pomoci technologů (EL-VY s.r.o. a ZETA Chrudim s.r.o.).

Ostrý provoz výtahu byl slavnostně zahájen v pátek 27. května 2022 za přítomnosti ministra dopravy, ředitelky Státní plavební správy, zástupců investora i zhotovitele.


 

Modernizace

Účelem modernizace lodního výtahu na vodním díle Orlík bylo zvýšení provozně-užitných vlastností zařízení a jeho spolehlivosti. Modernizovaný lodní výtah umožňuje přepravu lodí o vyšší nosnosti a jeho funkce jsou rozšířeny o možnost přesného vážení přepravovaných lodí za současného dodržení veškerých požadavků vyplývajících z právních předpisů a technických norem. Dílo se skládá ze čtyř sekcí. Technologické Sekce A zahrnující výrobu nové strojní a elektro-technologické části zařízení vozíku a točny, montáž nové strojní a elektro-technologické části zařízení vozíku a točny v rozsahu neovlivňujícím provoz lodního výtahu, technologické Sekce B do které patřila montáž nové strojní a elektro-technologické části zařízení vozíku a točny v rozsahu ovlivňujícím provoz lodního výtahu včetně všech legislativou požadovaných zkoušek a revizí a předání veškeré dokumentace a dokladů nezbytných k provozu tohoto zařízení. Dalšími sekcemi byly stavební Sekce A zahrnující provedení stavebních úprav a prodloužení kolejové dráhy na návodním líci vodního díla Orlík a předání dokladů nezbytných k zajištění kolaudačního souhlasu, a stavební Sekce B v rámci které bylo provedeno posouzení případných nezbytných stavebně-technologických úprav stávající kolejové dráhy na vzdušném líci a koruně vodního díla Orlík včetně všech požadovaných zkoušek a revizí a předání veškeré dokumentace a dokladů nezbytných k provozu tohoto zařízení.


 

Stavba za provozu

Stavba nesměla omezit lodní provoz, proto bylo nutné do konce dubna roku 2021 stihnout celou stavební část včetně zpětného napuštění přehrady. Technicky náročnou částí byla pokládka kolejiště na prodlouženou dráhu. Kolejnice bylo nutné před montáží naohýbat v hale tak, aby co nejlépe přilnuly ke stavebnímu podkladu.

Na návodní části lodního výtahu v úseku dilatací 1 až 10 byla na původní desku vybetonována nová vyrovnávací vrstva, na kterou navazují podélné trámy s příčníky pro montáž kolejnic. Nové železobetonové konstrukce jsou navrženy z betonu třídy C35/40 XC4 XF3 XA1. Na stávající charakter dráhy navazuje stavební objekt 02 prodloužení. V dilatacích 11 až 13 zajistí nová část lodního výtahu možnost proplavení lodí i při hladině o 2,5 m nižší oproti původnímu stavu.


 

Jak lodní výtah funguje

Na převýšení 70 m a délce dráhy skoro 300 m se pohybuje vozík lodního výtahu. Přeprava v něm probíhá nasucho po kolejích z návodního líce na vzdušní a opačně. Plošinový vozík zanořený do vody po uvázání lodě systémem úchytů vyjíždí směrem k točně. Na ní dojde k otečení kvůli zajištění vyplutí lodě z vozíku na obou stranách hráze stejným směrem. Vozík je zavěšený na dvou tažných lanech. Pro případ nouze je osazen ještě vozovou brzdou.


 


 

Technické řešení

Projekt byl zadán v režimu design and build. V rámci studie proveditelnosti bylo nutné zmapovat široké spektrum lodí které se mohou po orlické nádrži pohybovat. Systematickou prací bylo zmapováno typové složení plavidel různých délek, tvarů kýlu a půdorysu. Tato vstupní data dala základ novým základním rozměrům vozíku. Poté následovaly projekční práce a začaly se řešit konkrétní technické problémy. Původní vozík měl pouze základní možnost upevnění lodě na plošině pomocí vázacích popruhů. Při zachování původního systému vyvázání lodě je nyní možné také použít hydraulický systém ramen, které chytí loď za obšívku a pevně sevřou. Dále bylo potřeba vyřešit vozovou brzdu, která slouží pro nouzové zastavení vozíku. Vozík samotný je zavěšený na dvojici lan pro účely pohonu. Kdyby došlo k situaci, že by obě lana byla přetržena, zasáhne vozová brzda a na krátké dráze vozík zastaví. Jedná se o svařenec s hydraulicky ovládanými čelistmi.

Samotný návrh a funkčnost řešení musely být nejprve ověřeny na modelu a zkoušely se i různé typy čelistí s různou styčnou plochou. Vedle řady technických problémů převážně strojního charakteru, se realizátoři projektu museli neustále vyrovnávat i s nepříznivými meteorologickými podmínkami na staveništi. Rovněž celosvětová pandemie covidu znepříjemňovala realizaci projektu a neustále prověřovala dodavatele v dostatečných kapacitách a plánování dodávek materiálů s předstihem, pokud to bylo ovšem možné.


 

Základní data modernizované sportovní plavby:

Maximální nosnost (loď + posádka + obsluha): 6,6 t (6,0 t plavidlo + 0,6 t posádka vč. obsluhy výtahu)

Maximální délka přepravované lodě: 10,0 m (s podmínkou konstrukce lodi umožňující přijetí přídě lodi až přednímu vázacímu oku na voze)

Maximální šířka přeprav. lodě 3,0 m

Maximální výška plavidla 4,5 m

Maximální ponor plavidla: 1,2 m (konstrukce výtahu umožňuje přepravu plavidel s ponorem 1,5 m, limitující je v tomto případě hladina ve zdrži Kamýk).


 

Základní údaje o stavbě:

Název stavby: Rekonstrukce lodního výtahu sportovní plavby VD OrlíkVD Orlík – modernizace lodního výtahu

Místo stavby: Milešov -– KlenoviceVD Orlík, Středočeský kraj, okres Příbram, kat. území Orlické Zlákovice

Stavebník: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav, divize 6

Zástupce zhotovitele: Ing. Tomáš Beržinský Milan Hromádka

Doba výstavby: 31. října 2019 – 27. května 2022


 

Hodnocení stavby z hlediska přínosů:

- koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení:

návrh a realizace inovativního řešení zdvihacího zařízení s přihlédnutím na bezpečnost, provozní spolehlivost a design vlastní konstrukce výtahu.

- vodohospodářských účinků a technických a ekonomických parametrů:

Technické a ekonomické parametry jsou zohledněny v konstrukčním řešení – maximalizace velikosti přepravitelných plavidel, prodloužení kolejové dráhy pro efektivnější využití zařízení i za nižších úrovní hladiny….

- účinků pro ochranu životního prostředí a veřejného zdraví:

Technologie je navržená s ohledem na vyšší požadavky bezpečnosti při převozu plavidel a osob.

- funkčnosti a spolehlivosti provozu:

Viz. výše.

- využití nových technologií a postupů zejména v oblasti ochrany životního prostředí a úspory energií:

Konstrukce vlastního výtahu vč. strojovny je navržena a realizována jako „prototyp“ se zohledněním aktuálních technických trendů.

- estetických a sociálních účinků:

Při návrhu vlastní konstrukce výtahu bylo využito designérů/architektů tak, aby byl podtržen vizuál technické/technologické konstrukce na vodním díle.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: AQUATIS a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Povodí Vltavy, státní podnik
Plány:
Další soubory:
Články: