NOVÁ TEPNA - Vrstevnaté centrum Náchoda

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2021
Zkráceně: NOVÁ TEPNA - Vrstevnaté centrum Náchoda
Ulice: Za Továrnou
Město: Náchod
Kraj: Královéhradecký

Popis objektu:

Území je sociálně řešeno jako multifunkční celek zastavěný objekty s multifunkčními
funkcemi. Kolem dvou nových náměstí, jsou navrženy objekty, kde v přízemí objektů
jsou dovnitř ploch náměstí situována široká podloubí v přímé návaznosti na obchodní
prostory a prostory služeb. Dále jsou z podloubí přístupné bytové části a administrativa.
Podloubí je přímo navázáno na parter s pěší funkcí, zelení a vodními plochami, který je
důsledně oddělen od dopravní obsluhy území. Tím je maximálním způsobem zajištěna
adekvátní bezpečnost rezidentů a pasantů a je vytvořen předpoklad pro sociální
soudržnost obyvatel. Je vytvořen kodex pro odpovídající a bezpečný pohyb rezidentů
a pasantů, včetně zajištění jejich sociální a osobní bezpečnosti. Multifunkčnosti prostory
pak po obvodě navazují na rehabilitované a nové monofunkční objekty, které svoji
funkcí a působnosti jsou začleněny do struktur města. Návrhem dělení funkcí
v převážně pěším prostoru, je hodnotově zaručena kombinace celého věkového
průřezu populace a tím je i dosaženo odpovídající sociální udržitelnosti v navrhovaném
prostoru. Urbanistický koncept umožňuje etapizaci jak multifunkčních, tak
monofunkčních objemů, bez vzájemné souvislosti. Předpokladem tohoto řešení je
pouze dopravní a technická infrastruktura území.

Typologický druh stavby: Architektonicko-urbanistická soutěž
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Miloš G.Parma, Zoltán Burkuš, Zbyněk Kugler, Tomáš Vachtl, Tomáš Pilař
Projektant: A.D.O.PRAHA s.r.o.
Smlouva o sdružení " TEPNA NÁCHOD"
Přihlašovatel: A.D.O.PRAHA s.r.o.
Investor: Město Náchod