Urbanistická studie využití území UP Bučovice II

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2021
Zkráceně: Urbanistická studie využití území UP Bučovice II
Ulice: Nádražní ulice
Město: Bučovice
Kraj: Jihomoravský

Popis objektu:

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, ZADÁNÍ

jedná se o areál továrny na nábytek UP Bučovice mezi železnicí a tokem řeky Litavy, v sousedství

bučovického zámku – od 90. let minulého století brownfield. Pozemky nyní zakoupilo město s cílem

asanovat opuštěné objekty a území o rozloze cca 7ha využít pro výstavbu bytů za účelem stabilizace

mladých obyvatel (40 – 50% území) a také pro volnočasové aktivity, spojené s každodenní rekreací ve

městě (50 - 60% území).

CÍLE ŘEŠENÍ

zajistit optimální rozvoj města na plochách, určených v územním plánu města k přestavbě

a smíšenému využití, při respektování záplavového území řeky Litavy a hlukového pásma

železnice. Zajistit ochranu a doplnění přírodních prvků podél Litavy, zkvalitnit plochy v okolí zámku.

KONCEPCE ŘEŠENÍ

vychází z požadavků města koncipovat zde novou městskou čtvrť s rodinnými domy zejména pro

mladé rodiny s dětmi. Propojit tak centrum města s železničním nádražím a dořešit dopravní skelet

města.

NAVRŽENÉ URBANISTICKO – ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

urbanistická koncepce řešení je postavena na nové dopravní ose – novém propojení ulice Nádražní

a ulice Sokolovské a na dvou výrazných pěších osách:

– ose městské, vyvedené od zámku kolem autobusového nádraží a pokračující přes Litavu na

malé náměstí, pracovně pojmenované U Dubu

– ose rekreační, kterou je navržená nábřežní promenáda, končící sportovně rekreačními

plochami s hřišti a kluzištěm u Litavy

Typologický druh stavby: Územní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jana Benešová, Martina Kabelková, Josef Knotek, Hana Vyvialová, Rostislav Košťál
Projektant: ATELIER URBI spol. s r. o.
Přihlašovatel: ATELIER URBI spol. s r. o.
Investor: Město Bučovice
Plány:
Koordinační výkres
Doprava
Etapizace
Další soubory: Autorská zpráva
Články: