97. FLORENC GATE Praha

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: FLORENC GATE Praha
Ulice: Křižíkova
Město: Praha 8
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 244

Popis objektu:

Realizací stavby Florenc Gate jsou naplněny předpoklady územního dokomponování uličního profilu komunikace - Křižíkova v prostoru jižně od budovy Muzea hlavního města Prahy. Dopravní napojení objektu Florenc Gate je navrženo v prostoru pod magistrálou. Návrh respektuje historicky, výškově, prostorově i majetkově oddělené drážní plochy Masarykova nádraží a plochy autobusového nádraží v ploše Karlína. Jedná se o výrazně oddělené plochy pět metrů vysokou opěrnou stěnou, kdy plocha autobusového nádraží je na kótě cca 189,5 m.n.m. a plochy Masarykova nádraží na kótě 194,5 m.n.m.. Výškový rozdíl reaguje na vstup dráhy v úrovni Negrelliho viaduktu do prostoru Nového města v polovině 19. století.

Základní hmotu objektu vytváří kvádr s nepravidelným půdorysem. Delší strana objektu je souběžná s ulicí Křižíkovou. Směrem k této komunikaci jsou orientovány pevné hrany nároží, reagující na okolní stávající zástavbu. V kontrastu k přímým tvarům objektu jsou zaoblená nároží na jižní straně. V západní části objektu 3-6.NP je navržen zavěšený předsazený prosklený sklometalický fasádní plášť. Východní část objektu 3-6.NP tvoří pevná fasáda v klasickém výrazu okenních otvorů a plných ploch keramického obkladu. Před navrhovaný hlavní objekt je plánován zeleň, která zklidňuje a odlehčuje plochu vstupu do autobusového nádraží a umožňuje budoucí severojižní parkové propojení směrem k Vítkovu.

Nosné konstrukce tvoří monolitický železobetonový skeletový systém – kombinace sloupů - pro přenos svislého zatížení stěn - zajišťujících stabilitu objektu (a také přenášející svislá zatížení) a vodorovných stropních desek. Modulový rastr sloupů je v podzemních i nadzemních podlažích od min. 3,6 x 4,05 m do max. 8, 1x 8,1 m

Stavba zaceluje neřešený prostor a ukotvuje i stavbu Muzea hl. m. Prahy, jejíž prostorový význam byl potlačen především stavbou estakády magistrály ul. Wilsonova a bouraných objektů během výstavby metra B a C. Respektována je stavební čára profilu ul. Křižíkova a také výhledové severojižní parkové propojení a uvolnění předprostoru vstupu do areálu autobusového nádražím Florenc.

 

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: František Novotný, Jaroslav Suchan; Atelier FNA
Projektant: Building s.r.o.
Dodavatel: PP 53, a.s.
Přihlašovatel: PP 53, a.s.
Investor: ČSAD Praha holding a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: