Týdenní a denní stacionář na Pražské tř. 88, České Budějovice

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Týdenní a denní stacionář na Pražské tř. 88, České Budějovice
Ulice: Pražská tř. 489/88
Město: České Budějovice
Kraj: Jihočeský

Popis objektu:

 Předmětem veřejné zakázky byla demolice a výstavba týdenního a denního stacionáře na Pražské tř. 88 v Českých Budějovicích, v areálu Centra sociálních služeb Empatie. Kapacita objektu je 52 klientů a 14 zaměstnanců. Novostavba vychází z principu dělení objektu na 3 funkční části - vstupní část, denní stacionář a týdenní stacionář. Tyto části jsou díky navržené dispozici z pohledu fungování vzájemně nezávislé, avšak opticky i komunikačně provázané. Prostory vzniklé mezi jednotlivými částmi budou využívány jako dvory, zahrady pro klienty. Jedná se o jednopodlažní objekty s plochou střechou, pouze vstupní objekt je navržen jako dvoupodlažní. Dopravní napojení areálu zůstává stávající, za vjezdem bylo vytvořeno nové parkoviště pro 17 osobních automobilů, z toho 4 stání pro OOSPO. Součástí zakázky byly také terénní a sadové úpravy.

Stavebně-technické řešení:

Objekt stacionáře je z větší části jednopodlažní, nepodsklepený, pouze nad východní částí je provedeno 2.NP. Objekt má plochou střechu, je založen na základových pásech a patkách se zděnou nosnou konstrukcí, doplněnou betonovými sloupy a s betonovými stropy.

Objekt je opatřen kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny, střecha zateplena z EPS. Podlahy jsou plovoucí betonové. Okna a dveře jsou hliníková, zasklená izolačními trojskly.

Objekt garáže je jednopodlažní, nepodsklepený. Objekt má plochou střechu, je založen na základových pásech a patkách se zděnou nosnou konstrukcí, doplněnou betonovými sloupy a s betonovými stropy. Střecha je plochá, krytina z PVC fólie. Podlahy jsou plovoucí betonové. Okna a dveře jsou hliníková.

Součástí projektu byla i demolice stávajícího objektu denního a týdenního stacionáře, včetně všech souvisejících drobných objektů a ploch kolem objektu.

Dispoziční řešení:

Vstupní objekt:

Navržený vstupní objekt se nachází na místě stávajícího vstupu k objektům. Hlavní vstupní plocha areálu je navržena jako důstojný a příjemný prostor se zelení a zároveň je dimenzována z hlediska potřeby příjezdu např. sanitek ke vchodu objektu. Objekt je, jako jediná část budovy, dvoupodlažní. V přízemí se nachází společenská místnosti, jež je uzpůsobena i pro využití jako jídelna či aktivizační místnost. Tato místnost má dvě stěny prosklené, pohledově i přístupově otevřené do parkové části zahrady se vzrostlými stromy. Dále je k této místnosti navrženo v přízemí hygienické zázemí a kuchyňka pro rozdělování jídla, jež slouží i jako kavárnička pro klienty. V patře se nachází technická místnost a ředitelna se zasedací místností.

Denní stacionář:

Vstupní blok Denního stacionáře je tvořen šatnami pro zaměstnance a následně šatnami pro klienty. Šatny pro klienty jsou přístupné z hlavní společenské haly. Členěním a vybavením interiéru této haly jsou pro klienty tvořena pobytová místa různého charakteru, s různou úrovní intimity. Oslunění haly je zajištěno prosklením stěn denní místnosti a terasy a použitím světlovodů. Ze společenské haly je dále umožněn přístup do místností aktivizace a do křídla/domku, v němž je umístěno zázemí kancelářské a terapeutické (relaxační místnost, tělocvična atd.). Aktivizační místnosti umožňují svou pozicí a plochou variabilní využití a jsou propojeny se zahradou francouzskými okny.

Týdenní stacionář:

Vstupní blok Týdenního stacionáře je tvořen kanceláří sociálních pracovníků a uklidňující místností (snoezellen), tyto místnosti mohou sloužit i pro klienty Denního stacionáře. Dispozice Týdenního stacionáře je v principu podobná řešení stacionáře denního – prostory a místnosti zajišťující funkci Týdenního stacionáře jsou přístupné z hlavní společenské haly. Členěním a vybavením interiéru této haly jsou pro klienty tvořena pobytová místa různého charakteru s různou úrovní intimity, oslunění haly je zajištěno prosklením stěn denní místnosti a terasy a použitím světlovodů. Ze společenské haly jsou přístupné tři domácnosti Týdenního stacionáře. Každá domácnost je navržena pro 8 lidí a zahrnuje velký obytný prostor, 6 pokojů jednolůžkových, 1 pokoj dvoulůžkový, WC, hygienické zázemí standardní, hygienické zázemí bezbariérové, místnost úklidu a sklad prádla. Z pokojů je velkými okny umožněn výhled do zahrady a snížené parapety těchto oken mají rozměry, jež vyhovují pro možné sezení klientů. Obytný prostor je rozdělen na část kuchyňskou, jídelní a společenskou. Tyto části jsou osluněny prosklenou stěnou s výhledem do zahrady a vnitřní části dispozice jsou navíc přisvětleny pomocí světlovodů. Dále je ze společenské haly umožněn přístup do místností terapie, jež mohou příležitostně sloužit jako krizový pokoj, a do technického zázemí stacionáře (místnost na prádlo, sklad potravin atd.).

zastavěná plocha: stacionář - 2398,5 m2, garáže – 87,4 m2

užitná plocha: stacionář - 1.NP – 2076,7 m2, 2.NP – 156,6 m2, garáže – 70,1 m2

obestavěný prostor: stacionář - 12 120 m3, garáže – 384,6 m3

Průkaz energetické náročnosti:

Jedná se o úspornou budovu – tř. C

Některé zajímavosti stavby:

- vnitřní dispozice přisvětleny pomocí světlovodů

- součástí dodávka nábytku

- demoliční práce – součástí azbest – odborná likvidace

Typologický druh stavby:
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Pavel Lejsek, Pavel Vinický
Projektant: ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.
Dodavatel: OHLA ŽS, a.s.
Přihlašovatel: OHLA ŽS, a.s.
Investor: Jihočeský kraj
Plány:
Další soubory:
Články: