FRAGMENT Karlín

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: FRAGMENT Karlín
Ulice: Sokolovská 111
Město: Praha 8 - Karlín
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Pro koncepci domu je zásadní otevřenost a transparentnost. Z hlediska kontinuity, prostupnosti a kultivace veřejného prostoru je důležitá pozice vůči Invalidovně a parku. Mezi oběma objekty plyne přirozená trajektorie pohybu. Fragment se v jejím ústí rozestupuje, hmota domu je vykrojená. Příchozí vstupuje do velkorysého krytého prostoru se sochami, zelení a vodním prvkem, který poskytuje zázemí a příjemnou atmosféru pro chvíle oddychu rezidentům i veřejnosti. Na této ose je dům průchozí. Veřejnosti slouží také parter domu se službami a drobnými obchůdky.
Atrium je pak klidovým prostorem, částečně dlážděným a částečně zaplněným zelení, a to včetně střechy a prvního patra.

Pro koncepci domu je zásadní otevřenost a transparentnost. Z hlediska kontinuity, prostupnosti a kultivace veřejného prostoru je důležitá pozice vůči Invalidovně a parku. Mezi oběma objekty plyne přirozená trajektorie pohybu. Fragment se v jejím ústí rozestupuje, hmota domu je vykrojená. Příchozí vstupuje do velkorysého krytého prostoru se sochami, zelení a vodním prvkem, který poskytuje zázemí a příjemnou atmosféru pro chvíle oddychu rezidentům i veřejnosti. Na této ose je dům průchozí. Veřejnosti slouží také parter domu se službami a drobnými obchůdky.
Atrium je pak klidovým prostorem, částečně dlážděným a částečně zaplněným zelení, a to včetně střechy a prvního patra.

Technologické vybavení je další věcí, kterou Fragment na první pohled vyniká. Mezi technologie, které využíváme, patří například tepelná čerpadla země–voda se soustavou 30 geotermálních vrtů hloubky 180 m, vzduchotechnika s rekuperací, filtrací a úpravou vlhkosti a teploty přiváděného vzduchu, vytápění i chlazení bytů za využití aktivovaných podhledů, využití studniční a dešťové vody pro pokrytí provozní spotřeby (splachování toalet a zalévání zeleně). Všechny střechy nového areálu jsme navíc jako tzv. zelené střechy s vegetací.

Model Fragmentu se začal tvořit ve fázi provedení stavby za účelem přesnější kontroly nad projektem, ve smyslu pružnější reakce na požadavky objednatele, vyšší kvality projektovaných informací a lepší připravenosti na provádění stavby.
Ve fázi výstavby byl model využíván ke kontrole fakturace prostavěnosti, ověřování ceny víceprací, přípravě na řešení kolizí na stavbě a plánování postupu prací.
Díky společnému datovému prostředí (CDE), které obsahuje nejen model a jeho informace, ale také veškerou historii výkresové dokumentace ze všech fází, také záznamy veškeré komunikace nad projektem, jako jsou komentáře k projektové dokumentaci, záznamy a řešení vad a nedodělků, BOZP kontrol, kontrolních zkušebních plánů a předávacích protokolů za účelem maximální podpory pro interní facility management, který bude aktualizovaný model skutečného provedení prostřednictvím svých nástrojů využívat ve správě budovy.
Díky snadnějšímu uživatelskému rozhraní CDE bude možné model aktualizovat o nová data a požadavky bez nutnosti vyšších nároků na uživatele a jeho schopnostech editovat modelová data nástroji, kterými byly modely vytvářeny, což právě často vede k nižší kvalitě a frekvenci aktualizací změn ve fázi správy.
Model bude nadále sloužit ke správě vybavení a opotřebení nájemních jednotek, jako rozcestník k informacím z projektové dokumentace, pro účely servisu, revizí, vizualizaci a koordinaci stavebních změn retailových jednotek. FM tým má tak k dispozici veškerá data a informace, které v projektu vznikly od jeho přípravy po dokončení výstavby na jednom místě.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie:
BIM: Ano
Autor: Trigema, QARTA Architektura, David Černý; QARTA Architektura, s. r. o. Spoluautor: David Černý; DavidCerny, s.r.o.
Projektant: QARTA Architektura, s. r. o.
Dodavatel: Trigema Projekt Fragment, s.r.o.
Přihlašovatel: Trigema a.s.
Investor: Trigema a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: