Byty Dělnická Praha 7

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Byty Dělnická Praha 7
Ulice: V Háji 1633/12
Město: Praha 7 - Holešovice
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Novostavba polyfunkčního domu v pražských Holešovicích, která v sobě nabízí nejen obytnou funkci, ale i obchodní prostory pro retailové jednotky a supermarket.

Hmotové řešení objektu vychází z charakteristických rysů meziválečné zástavby Holešovic. Objekt polyfunkčního domu svým tvarem doplňuje stávající uliční blok na styku ulic Dělnická a V Háji, který je typický pro charakter holešovické zástavby.

S ohledem na optické zmenšení objemu budovy jsou hlavní bytová podlaží směrem do ulice vizuálně členěna jako dvě odlišné hmoty. Jižní část při ulici Dělnická je řešena odlišně od severní části tvořené křídlem do ulice V Háji. Nejvyšší nadzemní podlaží vizuálně propojuje obě části celého soudomí a je půdorysně ustoupeno od líců hlavních fasád, čímž vznikají terasy směrem do ulice i do dvora.

Kompaktní plocha fasád je členěna vertikálními pásy polozapuštěných balkónů do Dělnické ulice, do ulice V Háji, i přes nároží, které je tímto prvkem zároveň změkčeno a odlehčeno. Hmota objektu se po výšce vylehčuje sedmým podlažím, které je řešeno obdobně jako balkóny – tedy má zapuštěné zasklení jdoucí až na úroveň podlahy a vykonzolovaný balkón, s nižšími podlažími je však vizuálně propojeno pilastry osově navazujícími na meziokenní výplně a slícované s rovinou fasády.

Uvnitř vnitrobloku, v přímé návaznosti na hlavní hmotu objektu, se nachází historizující hala, která byla v rámci demolice původní továrny demontována.

Fasáda přízemí, v němž se nachází převážně obchodní prostory, je řešena jako průběžná prosklená plocha, od vyšších podlaží vizuálně oddělena nápisovým pásem z tmavého skla a v jižní a jihozápadní části půdorysu s předsazeným betonovým límcem.

Jižní část, která je situována do ulice Dělnická, materiálově kombinuje především bílé omítkové plochy rozdílných struktur a sklo doplněné okenními rámy a plechovými prvky křemenně šedé barvy. V západní části, při ulici V Háji, je použita fasáda s obkladem z cihelných pásků skládaných v divoké vazbě, přičemž vazba je odlišná v meziokenních pásech, které jsou lehce zapuštěny oproti ploše fasády. Okna a oplechování jsou provedeny v temně šedé barvě.

Okenní výplně jsou zpravidla horizontálních proporcí, dělená na tři pole. Okna na jižní a západní straně jsou doplněna kazetami pro předokenní žaluzie, opět ve dvojím barevném provedení. Řešení 8. nadzemního podlaží je společné pro obě hmoty a od domu se vizuálně zcela odděluje, jak půdorysným ustoupením, tak odhmotněným řešením s celoprosklenou fasádou přetaženou vykonzolovaným přístřeškem.

V severovýchodní části pozemku, ve vnitrobloku v parteru, je nově vytvořena plocha zeleně. Jsou zde vysazeny stromy, nižší pokryvná vegetace a popínavé rostliny. Okolní dvorky jsou z větší části zastavěné drobnými technickými stavbami, v doplňkových plochách užívané jako pobytové, řešený pozemek je tak kompletně obehnán stěnami okolních objektů, resp. ohradní zdí. Další plochy zeleně jsou umístěny na střechách 7. a 8. podlaží, kde se jedná o extenzivní vegetaci.

Konstrukční řešení

Objekt ve tvaru L o 8 nadzemních a 4 podzemních patrech. Nosnou konstrukci podzemních podlaží tvoří ŽB sloupový monolitický systém. Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové sloupy a železobetonová jádra založená na pilotách. Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové hlavicové stropy, které jsou po obvodu zakotveny do milánských stěn. Přechod mezi 1. NP a 2. NP je tvořen změnou z převážně sloupy podporované stropní konstrukce na převážně stěnový nosný systém. Součástí stropu nad 1. NP je markýza, umístěná na obvodu na uliční straně objektu.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Václav Hlaváček
Projektant: Studio acht s.r.o.
Dodavatel: MS-INVEST / CASUA
Přihlašovatel: M Dělnická, s.r.o.
Investor: M Dělnická, s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: