Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí
Ulice:
Město: Tábor
Kraj: Jihočeský

Popis objektu:

Novostavba železniční tratě v úseku ŽST Soběslav (mimo) – zastávka Doubí u Tábora (resp. km 71,88)
- zřízení nového železničního spodku a svršku pro dvoukolejnou trať ve zcela nové stopě v délce 8,42 km
- zřízení náspů (28 %) a zejména traťových zářezů (52 % z délky přeložky), zbytek trati je na umělých stavbách (mosty,estakády,tunel Zvěrotický)
- zřízení dvou nových zastávek Myslkovice a Doubí u Tábora (zastávka v nové poloze)
- snesení kolejového roštu a částečné odtěžení náspů a zavezení zářezů na stávající trati
přes železniční stanici Roudná

Začátek hlavní náplně stavby je v km 62,262 (staničení 1. koleje ve stanici Soběslav). Navazuje se na 1 .etapu této stavby (Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí nad Lužnicí – Soběslav, která byla zprovozněna v roce 2015. Stavba končí v km 71,88, kde se trasa přibližuje ke staré stopě trati a plynule navazuje na sousední stavbu Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor - I.část,úsek Doubí u Tábora – Tábor, dokončenou v roce 2009, která se ve výběhu cca 100 m ještě drobně výškově a směrově upravuje.

Součástí stavby je řada přeložek pozemních komunikací a polních cest. Nejvýznamnější jsou přeložky silnic, které navazují na dálniční mimoúrovňové křižovatky. V Soběslavi je to přeložka silnice II/135 (v současné době Tyršova ul.), která je přivaděčem dálnice D3 do města.
Dále se jedná o přeložky silnic III. třídy č. 13521 mezi Soběslaví a obcí Chlebov, silnici č. 13527 mezi Soběslaví a Sedlečkem u Soběslavě a silnice č. 13528 mezi obcemi Janov a Myslkovice. Přeložky se vyskytují i na několika místních a účelových komunikacích a polních cestách.
Na táborském zhlaví stanice Soběslav bude zrušen přejezd silnice III. třídy č. 13521 ze Soběslavi směrem na Chlebov. Přejezd bude nahrazen pochodem pro pěší. Silniční spojení bude zajištěno pomocí přeložky silnice III/13521, která se připojí do silnice II/135 severovýchodně od současného přejezdu. Trať bude možno překonat podjezdem v novém km 63,59.

Zájmové území se nachází v Třeboňském bioregionu.
Stavba překonává pomocí estakád rybník Kamenný a nivu Černovického potoka.
Na stavbě působil trvalý ekologický dozor

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: METROPROJEKT Praha
Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.
Dodavatel: STRABAG Rail a.s.
Přihlašovatel: STRABAG Rail a.s.
Investor: Správa železnic, státní organizace
Plány:
Další soubory:
Články: