11. PARVI Cibulka Praha 5

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: PARVI Cibulka Praha 5
Ulice: Naskové 1189/1
Město: Praha 5 - Košíře
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 530

Popis objektu:

ÚDAJE O STAVBĚ

 

Hlavním důvodem účasti v soutěži Stavba roku je originální pojetí rekonstrukce se zachováním původního charakteru budovy. Návrh konverze původního průmyslového areálu na obytnou budovu přináší do území nové parametry nezbytné pro kvalitní bydlení v cenné lokalitě pražské Cibulky.

 

Urbanistické řešení

Území řešené v rámci konverze stávající budovy zahrnuje nejbližší okolí objektu, které vzniklo rozčleněním původního výrobního areálu mezi více soukromých majitelů a je ohraničeno ze severu stávajícím obytným souborem Naskové, z východu bezejmennou ulicí navazující na ulici Naskové, z jihu obytnou budovou Aalto Cibulka a ze západu stávajícím areálem Tellus.

 

Architektonické a dispoziční řešení

Bytový dům Parvi Cibulka má šest nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází hlavní vstup do objektu, komerční a obytné jednotky. Podzemní podlaží je určeno pro parkování obyvatel domu. V druhém až šestém podlaží jsou rozmístěny byty. Původní objekt měl tři schodišťová jádra. Rozšířili jsme je o další 4 jádra, tj. na celkem 7 schodišťových jader, což umožnilo optimalizaci chodeb a umístění bytů přes celou šířku objektu.

Hlavní vstup do objektu se nachází v jeho centrální části u středového schodišťového jádra. Jedná se o velkorysý prostor s recepcí a s možností vstupu jak do objektu Parvi, tak i průchodu do parku směrem k projektu Aalto. Hlavní vstup je koncipován tak, aby byl využíván obyvateli domu Parvi i Aalto. Vstoupit do něj lze z pěší spojnice z ulice Naskové nebo z venkovního parkoviště. Vstupy do jednotlivých jader jsou přístupné z jižní části objektu ze společné zahrady. Obyvatelé domu mohou využít průchodu kolem centrální recepce nebo použít vstup ve východní části areálu mezi objektem Parvi a Aalto.

V přízemí objektu je situována recepce se zázemím a několik obchodních a bytových jednotek. V západní části objektu využíváme vyšší světlé výšky a v bytech jsou vložená patra.

V suterénu pod současným objektem se nachází parkovací stání s vjezdem v severozápadní části objektu. V podzemním podlaží jsou dále umístěny sklepní kóje a technické zázemí budovy. Směrem na jih je suterén rozšířen o další parkovací stání, v části s využitím parkovacích zakladačů. Z podzemních garáží se dá přímo vstoupit do sedmi samostatných schodišťových jader či na hlavní recepci.

V původní části objektu v 1. podzemním podlaží jsou umístěny dva plně funkční kryty III. kategorie s evidenčními čísly 01-05-0021 a 01-05-0022. Kryty byly zbudované v rámci výstavby výrobního areálu Meopta a sloužily pro ukrývání zaměstnanců. Jedná se o stálé, tlakově odolné kryty realizované společně s budovou Meopty. V mírovém stavu jsou využívané jako sklepní kóje pro obyvatele objektu. V případě vyhlášení mimořádné události budou sklepy vyklizeny a kryty připraveny k ochraně obyvatel.

Druhé až čtvrté nadzemní podlaží je tzv. typické podlaží s byty využívající světlé výšky 4,1-4,6 metru. Jedná se o tzv. schodišťové dispoziční řešení s byty okolo schodišťového jádra s minimalizací chodeb.

Páté nadzemní podlaží je architektonicky a kompozičně řešeno jako ustoupené podlaží se zachováním původního nosného skeletu. Po obvodu se nacházejí terasy bytů a zeleň. Světlá výška v bytech v tomto patře je 2,8 metru.

V šestém nadzemní podlaží byly vybudovány tři nástavby, tak aby jejich hmoty působily co nejvíce odlehčeně a pojmuly jednu až dvě bytové jednotky. Hmota nástaveb navazuje a respektuje tektoniku objektu, vycházející ze zvýraznění tří rizalitů. Dále se v šestém podlaží nacházejí tzv. skyboxy – objekty umožňující vstup z bytů v 5. nadzemním podlaží na střešní zahradu. Celková koncepce 6. nadzemního podlaží a střechy vychází z filozofie pobytové zelené střechy s maximální možností využitelnosti potenciálu pro obyvatele domu. Zelená střecha má také retenční schopnosti při přívalových deštích, pozitivně ovlivňuje klima v okolí objektu a zabraňuje přehřívání bytů o podlaží níže.

 

Technické a konstrukční řešení objektu

Objekt dříve sloužil k výrobním účelům a byl postaven cca v roce 1959-1960. Jde o železobetonový monolitický skelet s pěti nadzemními podlaží a jedním podlažím podzemním. Půdorys objektu má tvar obdélníka o rozměrech cca 187 x 19 m. Objekt je rozčleněn do pěti dilatačních částí, mezi kterými jsou vždy vložena krátká pole stropů.

Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet, dispozičně řešený jako trojtrakt. Vzdálenosti mezi sloupy jsou ve směru podélném 6 m, v příčném v krajních traktech 7,5 m a ve středním traktu 3,6 m. Stropní konstrukce je trámová, s průvlaky ve směru podélného rozměru objektu. Mezi trámy jsou jednosměrně pnuté stropní desky.

Střecha objektu je plochá. Vertikální komunikace je zajištěna schodišti a výtahy.

Objekt je založen plošně na základové desce. Proti podzemní vodě je ochráněn povlakovou hydroizolací (litý asfalt a pásy) a zejména trvalou drenáží, která má zajistit maximální hladinu podzemní dostatečně pod nejnižší úrovní základové spáry.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Revitalizace
BIM: Ne
Autor: Jakub Cigler architekti
Projektant: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s.
Dodavatel: STEP, spol. s r.o.
Přihlašovatel: YIT Stavo s.r.o.
Investor: YIT Stavo s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: