9. Sportovně rekreační areál Vejsplachy, Vrchlabí – krytý bazén vč. infrastruktury I. Etapa

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Sportovně rekreační areál Vejsplachy, Vrchlabí – krytý bazén vč. infrastruktury I. Etapa
Ulice: Valteřická 1777
Město: Vrchlabí
Kraj: Liberecký
Počet hlasů: 800

Popis objektu:

O výstavbě aquaparku se ve Vrchlabí mluví už skoro čtyřicet let. Sedmihektarový areál Vejsplachy, kde se v současnosti nachází téměř hotová stavba, začalo město budovat před sedmi lety. Vznikla na něm hřiště pro fotbal, atletiku či další sporty a v zimě uměle zasněžované běžecké tratě. V roce 2018 proběhla revitalizace rybníku Kačák na přírodní koupaliště. Město Vrchlabí pro budoucí bazén vybudovalo inženýrské sítě, cesty i parkoviště a v dubnu 2021 tam společnost Metrostav DIZ s.r.o. zahájila výstavbu aquaparku.

Konstrukční řešení

Objekt je vzhledem ke značné vydatnosti podzemní vody založen na základové železobetonové desce tl. 450 mm. Celá stavba má čtyři úrovně založení z důvodu ustupujících podlaží. Svislé nosné stěny jsou železobetonové, tl. 300 a 250 mm. Založení budovy, které firma zrealizovala v loňském roce, bylo výzvou. Základové poměry vzájmovém území jsou složité zejména výskytem relativně mělké úrovně hladiny tlakové podzemní vody a zvětralých prachovců i pískovců v podzákladí nerezových bazénových van. Dalo se předpokládat, že voda bude základním prvkem této stavby již dlouho předtím, než začne napouštění prvního bazénu. Nejnižší část základů je 0,5 m pod hladinou přilehlého přírodního koupaliště Vejsplachy a několik metrů pod úrovní tlakové podzemní vody. Ze stavební jámy bylo šesti čerpadly každý den odváděno cca 40 m3 vody. Aby byla stavba ochráněna před průsaky, bylo použito cca 7 000 m2 hydroizolačního asfaltového pásu. Kvůli vydatnému dešti se stavba dostala do částečného skluzu. Zpoždění z loňského roku se postupně daří eliminovat a v době psaní tohoto článku probíhají komplexní zkoušky snapouštěním bazénů. Vše se tak blíží kdatu předání 30. listopadu 2022 a otevření od 26. prosince 2022. Další komplikaci představovala skála, která se objevila při hloubení stavební jámy. Na její odstranění bylo nutné použít hydraulické kladivo o hmotnosti cca 2,3t. Naštěstí se nejednalo o souvislý masiv, a tak bylo možné strojně, hydraulickým kladivem, skálu „odlupovat“ až do konečné podoby základové jámy. Tím bylo rozbito cca 300 m3 soudržné horniny. Zvláštností této stavby je závěrečná bilance zeminy. Zatímco na většině projektů je třeba její přebytky odvézt, v tomto případě tomu bylo naopak. Několik tisíc kubíků zeminy bylo nutno na stavbu dodat. Materiál se dovážel z nedaleké Horní Branné a byl deponován na stavbě. Využil se na parapláň stabilizovanou hydraulickým pojivem, vrstvení probíhalo po 200 mm, vrstvy byly hutněny válcem o hmotnosti 20t. U každé vrstvy byla předepsána jedna statická zatěžovací zkouška na 300 m2 . Nejvyšší mocnost vrstev činila cca 2 m. Poslední vrstva, která byla zároveň plání pro konstrukční vrstvy vozovek, popř. chodníků, byla také stabilizována hydraulickým pojivem.

Průběh stavby

Během léta proběhly práce v 1.PP na hrubých podlahách v bazénové hale i na obkladech a dlažbě zázemí a šatny. Ve 2.PP byla dokončena bazénová technologie, vzduchotechnika (VZT), topení a rozvody zdravotnětechnické instalace (ZTI) včetně požární vody, rozvody silnoproudu a MaR. V 1.NP se realizovaly práce na na sádrokartonových konstrukcích (SDK), rozvodech VZT, ZTI, slaboproudu (SLP), silnoproudu a MaR. V současné době se v 1.NP a 1.PP pracuje na vybavení interiérů a provozu gastro. Byly dokončeny montáže prosklených fasád a kruhových oken. Taktéž je osazen a zasklen vyhřívanými skly světlík na střeše 1.PP. Bazénová hala má železobetonové průvlaky nad hlavním plaveckým bazénem obloženy exotickým dřevem. Podél jižní fasády v 1.PP jsou dokončeny vzduchotechnické kanály z materiálu ALP, jednalo se o velmi náročnou část, kdy každých 250 mm bylvyveden ALP vzduchotechnický kanálek z hlavního potrubí až k vyústce, jež se nacházela od 1 do 2 m od hlavního potrubí. Kanálky se tak musely na tři fáze postupně obetonovat v rámci podlah. ALP kanálek není určen pro přenesení zatížení od provozu nebo realizace podlah, proto po první fázi, kdy byla obetonována vodorovná část, došlo k překrytí pozinkovaným plechem tl. 2 mm (více než 70 bm). Pak mohly být položeny izolační desky podlahového vytápění spolu s rozvody podlahového vytápění a následovala druhá betonáž. Následně byly osazeny na konce ALP potrubí vyústky – podlahové štěrbiny, byly přikotveny a dobetonovány. Podlahové štěrbiny jsou vyšší než nášlapná vrstva podlahy, proto nemohly být provedeny vdruhém kroku betonáže. Na budoucí terase je osazena zámečnická konstrukce pro slunolam. Je dokončeno schodiště na toboganovou věž a montáž ocelové konstrukce přístavku. Strojovna vzduchotechniky v 1.PP byla osazena dvěma hlavními klimatizačními jednotkami. Připraveny jsou přípojky pro vodovodní, dešťovou a splaškovou vodu. Zdrojem provozní vody jsou dvě vrtané studny a městský vodovod. Zdrojem tepla je kotelna se dvěma plynovými kotly a kogenerační jednotkou. Kotelnu si dodává celou objednatel. Dokončen je STL plyn s přípojkou a přípojka NN. Od loňského listopadu je hotova trafostanice. Je realizována zelená střecha a hrubé terénní úpravy. Probíhají práce na komunikacích, zpevněných plochách a sadových úpravách. V červnu byla dokončena betonáž hrubých podlah a byly položeny obklady a dlažby, SDK, VZT, ZTI, elektroinstalace, MaR, bazénová technologie. Byly zahájeny venkovní úpravy, realizace zateplovacího kontaktního systému ETICS, montáže nerezových den bazénu a venkovního i vnitřního toboganu a stejně tak zámečnických prvků, výstupových ocelových konstrukcí na toboganovou věž, prováděly se obruby a štěrkové vrstvy komunikace, realizovala se parní kabina a vyhřívané lavice.

Typologický druh stavby: Stavby pro tělovýchovu a sport (tělocvičny, hřiště, stadiony, plavecké bazény)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.
Přihlašovatel: Metrostav DIZ s.r.o.
Investor: MĚSTO VRCHLABÍ
Plány:
Další soubory:
Články: