Výstavba tunelu Milochov na trati Púchov - Žilina, Slovensko

Soutěže: Zahraniční stavba roku 2023
Zkráceně: Výstavba tunelu Milochov na trati Púchov - Žilina, Slovensko
Ulice: Nosické pole
Město: Púchov
Kraj:
Stát: Slovenská republika

Popis objektu:

V nedávné době byly na území Slovenské republiky realizovány dva železniční tunely – tunel Diel a tunel Milochov. Oba tyto tunely jsou součástí modernizace železniční tratě Púchov – Žilina, navržené pro traťovou rychlost do 160 km/h. Zhotovitelem stavby je sdružení firem Doprastav, a.s., Subterra a.s., TSS Grade a.s. a Elektrizace železnic Praha a.s. Zhotovitelem stavební části tunelu Milochov je Subterra a.s., Divize 1. Generálním projektantem stavby je firma REMING CONSULT a.s.

Tunel Milochov se skládá celkem ze čtyř hlavních stavebních objektů – východní portál, západní portál, úniková štola a tunelová trouba.

Trať prochází tunelem ve dvou pravých směrových obloucích o poloměrech 1550 m, respektive 1425 m.

Ražba tunelu byla navržená podle zásad NRTM. V závislosti na interpretaci výsledků inženýrskogeologického průzkumu bylo v zadávací projektové dokumentaci navrženo celkem pět technologických tříd výrubu (třídy II, III, IV, Va a Vb). Způsob ražby je navržen jako konvenční – cyklický, se strojním rozpojováním horniny, v tvrdších horninách s pomocí trhacích prací.
Teoretický profil výrubu v dosud realizovaných technologických třídách je v rozmezí 135 m2 (profil v úskoku za návrtnými body mikropilotového deštníku) až 160 m2 (rozšíření profilu pro návrtné body mikropilotového deštníku).

Modernizace úseku představuje největší investici v historii samostatných železnic a zároveň je to i nejnáročnější železniční stavbu v historii ŽSR. Jde o technicky nejsložitější a zároveň nejkratší úsek na trati Bratislava – Žilina. Modernizace úseku Púchov – Považská Teplá je financovaná z Kohézního fondu Evropské unie v rámci Operačního programu Integrovaná infrastruktura (OPII) 2014 až 2020.
Náročné změny projektu zhotovitel technicky zvládl bez větších časových prodlev a bez vzniku mimořádných událostí.
Tunel Milochov byl pro firmu Subterra první tunelová zakázka na území SR. I přes mnoho úskalí, kterým musel v průběhu výstavy tým divize 1 čelit, se podařilo tunel prorazit a zrealizovat v požadovaných termínech a kvalitě.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: REMING CONSULT a.s.
Dodavatel: Združenie Nimnica
S u b t e r r a a.s., (dodavatel tunelu Milochov), Doprastav a.s, Elektrizace železnic Praha a.s., TSS GRADE a.s.
Přihlašovatel: S u b t e r r a a.s., (dodavatel tunelu Milochov), Doprastav a.s, Elektrizace železnic Praha a.s., TSS GRADE a.s.
Investor: Železnice Slovenskej republiky
Plány:
Další soubory:
Články: