Malá vodní nádrž VN1,VN2 a biocentrum LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic

Ceny:
Zvláštní cena za krajinotvornou stavbu přínosnou pro obec v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2023
Zkráceně: Malá vodní nádrž VN1,VN2 a biocentrum LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic
Ulice:
Město:
Kraj:

Popis objektu:

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu

Hlavním účelem výstavby vodních nádrží, terénních úprav a výsadeb je zvýšení retenční schopnosti krajiny a vytvoření vodního biotopu se stojatou vodou (akumulace vody). Realizací projektu dochází ke zvýšení ekologické stability dotčeného území. Lokalita poskytuje vhodná stanoviště pro rostlinná, a především živočišná společenstva, spjatá s vodním a mokřadním prostředím. Vzniklé litorální prostory nádrží tvoří stanoviště vhodná k úkrytu a hnízdění vodního ptactva. Výsadba stromů a keřů postupně vytvoří stanoviště vhodná k úkrytu a rozmnožování pro faunu vázanou na toto prostředí. Realizovaná opatření mají také funkci krajinotvornou a estetickou.

 

PŘEDMĚT PROJEKTU:

Předmětem projektu byla realizace průtočné malé vodní nádrže VN 1 včetně funkčních objektů, neprůtočná malá vodní nádrž VN 2 a lokální biocentrum LBC 106 v katastrálním území Zderaz u Kolešovic. V rámci stavby byly provedeny terénní úpravy a výsadby na pozemcích v okolí navržených nádrží, v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav, který je ekvivalentem rozhodnutí o umístění stavby. Návrh těchto opatření byl rozpracován v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno, IČ: 27724905, Ing. Vítězslav Hráček (ČKAIT 1003373) a Ing. Jiří Malý.

Lokalita staveniště o ploše cca 5,25 ha se nachází západně od obce Zderaz u Kolešovic, v údolní nivě Kolešovického potoka. Nadmořská výška je 385 – 392 m n.m.. Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví obce Kolešovice. Koryto Kolešovického potoka bylo před realizací neupravené, zaklesnuté cca 1,6 – 1,8 m pod okolním terénem. Průtočná nádrž VN1, s maximálním možným objemem vody 40 400 m3 a maximální výškou hráze 3,45 m, je opatřena manipulačním objektem požerákového typu a bezpečnostním přelivem. Neprůtočná malá vodní nádrž VN 2 je napájena převážně podzemní a dešťovou vodou (z průlehu podél severního břehu vodní nádrže VN 1 a z terénních úprav navržených východně od nádrže). Při nízké úrovni hladiny podzemní vody bude možné tuto nádrž dotovat vodou z nádrže VN 1. Průleh a plochy terénních úprav budou zatravněny. V rámci druhé fáze projektu byly v interakčním prvku vysazeny dřeviny. Celkový počet výsadeb čítá 120 kusů stromů a 220 kusů keřů. Jednotlivé druhy jsou vysazeny ve skupinách tvořených několika jedinci. Realizovaná opatření (vybudování nádrží, terénní úpravy a výsadby) mají pozitivní účinky na životní prostředí. Postupně dojde ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, což pozitivně ovlivní retenční schopnost potoční nivy, dojde ke zlepšení kvality vody v toku a tím zvýšení i jeho biologické hodnoty. Jelikož v konci vzdutí nádrže VN 1 vznikne klidová zóna (stojaté vody), vznikne tímto opatřením místo vhodné pro reprodukci obojživelníků. Budou vytvořeny příznivější podmínky pro existenci a reprodukci rostlinných a živočišných společenstev, jejichž výskyt je vázán na existenci vodní plochy. Výsadba dřevin zvýší míru ekologické stability území a zvýší estetickou hodnotu krajiny. Vodní nádrže zpomalí odtok vody z území a vytvoří podmínky pro zachycení vody v krajině, což byl také prvoplánový účel – protipovodňové opatření k ochraně obce Zderaz u Kolešovic. Celkové náklady na výstavbu nádrží a výsadbu LBC106 představovaly v roce 2022 částku 18 202 544 Kč (včetně DPH).

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Vítězslav Hráček, Jiří Malý
Projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o.,
Dodavatel: Stavby rybníků s.r.o.
Přihlašovatel: Státní pozemkový úřad
Investor: Státní pozemkový úřad
Plány:
Další soubory:
Články: