Územní studie jezera Medard

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2023
Zkráceně: Územní studie jezera Medard
Ulice:
Město:
Kraj: Karlovarský

Popis objektu:

Cílem územní studie je navrhnout ucelenou koncepci funkčního řešení využití území v okolí jezera Medard po ukončení těžby hnědého uhlí tak, aby bylo dosaženo předpokladů pro trvale udržitelný rozvoj území v souladu s platnými cíli a úkoly územního plánování vycházející zejména z potenciálu, příležitostí a potřeb regionu.

Hlavní důraz je kladen na ekologii, trvalou udržitelnost a zaměstnanost.

Cílem územní studie je také přirozeně zapojit řešené území do stávající struktury okolních sídel a navrhnout funkční strukturu území tak, aby bylo umožněno celoroční využití bydlení, služeb, infrastruktury, volnočasových aktivit, apod. Transformovat stávající plochy do nové kulturní a rekreační krajiny.

Cílem obnovy krajiny po útlumu těžby je nalezení nové identity, propojení funkcí ve stávající struktuře osídlení a zlepšení celkové image území.

Územní studie je podklad pro dlouhodobé plánování. Celková koncepce pracuje s různými úvahami a podněty, které by bylo vhodné do řešeného území zanést, zároveň by byly pro lokalitu přínosem. To ovšem neznamená, že veškeré podněty a vize jsou závazné. Závazným podkladem bude výkres koordinační situace, který se zaměřuje zejména na funkční plochy a jejich využití v území.

Celkové kapacity a bilance, zejména bilance technické infrastruktury, jsou navrženy pro počty objektů (a ekvivalentní obyvatele) zobrazených na ideových návrzích urbanistického řešení. Při zvyšování počtu objektů a obyvatel je zapotřebí navyšovat i kapacity technické infrastruktury.

Typologický druh stavby: Územní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: A8000 - Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Martin Sedmák, Jakub Honzák, Marta Vranová, Bernadeta Szalaiová, Diana Švec Billá
Projektant: A8000
Přihlašovatel: A8000
Investor: Sokolovská uhelná
Plány:
Další soubory:
Články: