Územní studie Pardubice-Červeňák

Ceny:
Cena Českého svazu stavebních inženýrů v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Soutěže: Urbanistický projekt roku 2023
Zkráceně: Územní studie Pardubice-Červeňák
Ulice: K Židovskému hřbitovu
Město: Pardubice
Kraj: Pardubický

Popis objektu:

Oblast řešeného území je součástí specifické příměstské krajiny s vojenskou historií a s výrazným přírodním charakterem, který se zde vytvářel sukcesními procesy od dob odchodu železničního pluku. Cílem územní studie je prověřit a posoudit současný stav daného území, a navrhnout odpovídající koncepci jeho budoucího rozvoje, která bude sloužit jako nástroj v uzemně plánovacích procesech.

Kombinace historických technických prvků s přírodou, která znovu zdivočela, zde vytváří jedinečného genia loci. Cílem studie je zapojení území do organismu města Pardubice, s důrazem na ochranu vyvíjejících se různorodých přírodních ekosystémů a s důrazem na novou interpretaci pozůstatků staveb, připomínajících historii železničního pluku. Území se stane plnohodnotnou a funkční součástí sídelní zeleně města, která naplní potřeby města v oblasti přírodně rekreační a vzdělávací, podpoří hygienu městského prostředí a ekologickou stabilitu oblasti.

Cílem územní studie je vytvoření územně analytického podkladu pro budoucí rozvoj lokality Červeňák v oblasti ochrany přírody, údržby zeleně a dalšího rozhodování místních samospráv. Koncepce vhodného začlenění území do stávajícího systému sídelní zeleně a napojení na městkou infrastrukturu umožní jeho plnohodnotné funkční využití.

Účelem územní studie je prozkoumat a posoudit současný stav lokality, vyhledat a definovat místa s různým potenciálem. Na základě získaných dat tato místa detailně prověřit, navrhnout jejich krajinářský management.

Vzhledem k lokaci území na rozhraní města a krajiny a vysoce přírodnímu charakteru místa je třeba šetrné navázání území v rámci širších vztahů, jak na sídlo, tak zemědělskou krajinu. Genius loci území vychází především z charakteru toku řeky Chrudimky a specifického využití území v historii, které zde zanechalo výrazné stopy. Pozůstatkem užívání území jako technického cvičiště 1. železničního pluku jsou technické památky bývalých železničních mostů a dalších neméně významné artefakty technických objektů.

Typologický druh stavby: Územní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jana Kohlová, Kateřina Šimková, Aneta Bartáková, Ivana Vyroubalová, Radim Kočvara
Projektant: Ing. Jana Kohlová
Přihlašovatel: Statutární město Pardubice
Investor: Statutární město Pardubice
Plány:
Další soubory:
Články: