1. Urbanisticko - architektonická studie lokality Díly

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2023
Zkráceně: Urbanisticko - architektonická studie lokality Díly
Ulice:
Město: Uherský Brod - Díly
Kraj:
Počet hlasů: 85

Popis objektu:

Řešené území se nachází ve východní části Uherského Brodu a v současnosti je zemědělskou půdou. Ze západní strany navazuje na sídliště Pod Vinohrady. Jižní hranici tvoří soukromé pozemky podél ul. Stará Těšovská. Z východu je řešené území vymezeno remízem, ze severu pak volně přechází v pole. Rozloha činí cca 4ha. Území je svažité směrem k jihu, s výhledem na Bílé Karpaty.

Cílem návrhu je obytná lokalita, která se harmonicky začlení do stávajícího kontextu, nebude odtrženou enklávou, naváže na již existující okolní zástavbu a aktivity a nabídne jasný princip, podle kterého budou stavebníci moci umístit svou stavbu a využít přirozených předností místa. Zásadními prvky pro stavební rozvoj řešeného území je využití terénní konfigurace, hustota zástavby, průchodnost území, bohatá škála prostorů s odlišným charakterem a etapizace vycházející z majetkoprávních poměrů. Hustota zástavby, resp. počet obyvatel na jednotku plochy, je určující pro ekonomickou efektivitu počáteční investice i dlouhodobé údržby a z toho plynoucí kvality prostředí.

Návrh umísťuje soubor 5 bytových a 29 rodinných domů ve dvou etapách. Bytové domy jsou umístěny v návaznosti na sídliště Pod Vinohrady a v první etapě seskupeny do dvou párů se společnou platformou technického zázemí v úrovni 1.PP. Rodinné domy tvoří dvoj- a trojdomy v oblouku podél navržené ulice. Výjimkou jsou tři viladomy ve východní části řešeného území. Seskupení domů do drobných clusterů brání vzniku neprostupné uliční fronty a naopak napomáhá přehlednosti, zachování průhledů do krajiny a umožňuje umístění několika pěších průchodů a pobytových prostor.

2. etapa svým prostorovým uspořádáním navazuje na 1. etapu. Návrh dopravní a technické infrastruktury vychází z potřeby úsporně a rovnoměrně, bez nadměrného zásahu do stávajícího terénu obsloužit řešené území. Řešené území bude dopravně obsluhováno především dvěma sjezdy z ul. V.Růžičky. Úsek místní komunikace po úroveň bytových domů bude obousměrný. Navazující část mezi rodinnými domy bude v případě dokončení obou etap jednosměrná.

Typologický druh stavby: Urbanistická studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Ondřej Stolařík, Martin Velecký
Projektant: Ing. arch. Ondřej Stolařík
Přihlašovatel: Město Uherský Brod
Investor: Město Uherský Brod
Plány:
Další soubory:
Články: