66. Mlýnská kolonáda Karlovy Vary

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Mlýnská kolonáda Karlovy Vary
Ulice: Mlýnská kolonáda
Město: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
Počet hlasů: 162

Popis objektu:

Mlýnská kolonáda v Karlových Varech je novorenesanční kamenná promenáda od architekta Josefa Zítka, nacházející se v hlavní lázeňské části města. Byla vystavěna v letech 1871 až 1881. Měří celkem 132 m a nese ji 124 korintských sloupů. Tvoří tak architrávový systém v podobě antické stoy, tzn. Sloupovou síň, otevřený komunikační trojlodní prostor, završený tympanony s reliéfy. Honosné sloupy podpírají kazetový strop, který nese rozlehlou horní vyhlídkovou terasu spolu se Zítkovým pavilonem.

Památkově chráněná kolonáda se však postupem času, nedostatečným rozsahem oprav a chemickým působením minerálních pramenů dostala do nevyhovujícího stavu podzemních i nadzemních částí objektu. Stavebním záměrem projektu dílčí úpravy Mlýnské kolonády byla tedy celková obnova kulturní památky spojená s rekonstrukcí spodní stavby a rozvodných kanálů minerálních pramenů. Kritická byla zejména absence kvalitního odvětrání nasycených par z teplých pramenů. Řešením se tak stalo zpřístupnění a obnovení odvodňovacího systému, kdy jsou výpary z větší části odváděny vně objektu a nemají tak možnost kondenzovat a narušovat jeho vnitřní části. Obnovenou soustavou kanálů je pak přebytečná voda z pramenů odváděna až do řeky Teplé.

Práce v nadzemní části objektu spočívaly v opravách, zrestaurování či výměnách nosných a ozdobných prvků vnitřních i vnějších prostor, balustrád, pískovcových obkladů a sloupořadí kolonády a obnově žulových a mramorových ploch kolonádních prostor. Restaurován byl také Zítkův pavilon včetně hlavní terasy kolonády, kdy byl po konzultacích s památkáři stanoven zcela nový profil římsy na základě odhalení jejího původního tvaru.

Ve dvorním traktu byla provedena demolice provizorního objektu laboratoře a nově byla v těchto místech postavena ocelovo skleněná vyhlídková plošina pro budoucí návštěvníky kolonády.

Nedílnou součástí prací v kolonádním prostoru byla také úprava přelivných váz jednotlivých pramenů, kdy byly zrepasovány původní kamenné podstavce a do nich osazeny nové nerezové vaničky s pítky, odlité na základě 3D skenů původních vaniček.

Veškeré práce probíhaly po etapách tak, aby byl umožněn v rámci možností přístup k co největšímu počtu z pěti pramenů, které pacienti na Mlýnské kolonádě využívají.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: