Územní studie veřejného prostranství lokalita 51, Pod Radobýlem, Litoměřice

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2022
Zkráceně: Územní studie veřejného prostranství lokalita 51, Pod Radobýlem, Litoměřice
Ulice: Pod Radobýlem
Město: Litoměřice
Kraj: Ústecký

Popis objektu:

Základní koncepci určuje stávající kasárenská osa ve směru severovýchod-jihozápad spolu s pěší a obslužnou osou ve směru východ - západ. Na křížení těchto hlavních os je navrženo centrum městské části v podobě veřejného prostoru.
Jedná se o bývalá vojenská kasárna severním směrem na okraji Litoměřic. Nachází se zde několik původních objektů dnes sloužících jako budovy občanské vybavenosti. Vzhledem k poloze vůči městu se jedná o velkou rozvojovou lokalitu - novou městskou část. Lokalita Pod Radobýlem se nachází na severním okraji města Litoměřice, na vyvýšené poloze, čímž se pohledově výrazně uplatňuje v siluetě města. Zelené ulice, množství parkových ploch a převažující soukromé zahrady směrem do krajiny podporují přirozený přechod města do příměstské krajiny.
Jedná se o základní prostorové vymezení dopravní kostry, systému zeleně, zastavitelných ploch a regulaci objektů. Respektovány jsou stávající objekty, některé vojenské objekty s vyšší hodnotou jsou aktivně zapojeny do nové městské části.

 

Typologický druh stavby: Územní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Martin Řehák, Václav Valtr, Lucie Laubová
Projektant: Architektonický ateliér Arkáda, s.r.o.
Přihlašovatel: Architektonický ateliér Arkáda, s.r.o.
Investor: Město Litoměřice
Plány:
Další soubory:
Články: