Fara Chudenice

Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Fara Chudenice
Ulice: Mírové náměstí 2
Město: Chudenice
Kraj: Plzeňský

Popis objektu:

Bývalá fary č.p.2 v Chudenicích je nemovitou kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a nachází se v samém centru obce, na Mírovém náměstí. Jedná se o barokní stavbu pocházející z konce 18. století. Kolmo na faru navazují chlévy a v zadní části pozemku se nachází stodola. Mezi chlévy a farou bývala brána, která je dnes zazděna. Fara je samostatně stojící, obdélná, jednopatrová zděná stavba s mansardovou střechu krytou eternitovými šablonami. Ve střeše jsou tři komíny kryté rovněž eternitem. Osově souměrné jižní, sedmiosé, průčelí je děleno jednoduchou průběžnou patrovou lisenovou římsou. Nad vchodem je umístěna štuková rámovaná supraporta s písmeny IHS, nad ním se nachází segmentová, bohatě profilovaná nadpražní římsa ve výši římsy patrové. Okna v přízemí jsou lemována šambránou s uchy. Okna v patře jsou lemována šambránou s uchy a obdélnou parapetní výplní, barevně odlišené. Fasády dále člení profilovaná korunní římsa a sokl. Dveře jsou dřevěné, dvoudílné, otvíravé, kazetové. Křídla jsou kryta profilovanou lištou; jednotlivé kazety orámovány profilovanými lištami. Okna jsou dvojitá, otvíravá, dvoukřídlá, v přízemí šestitabulková, v patře osmitabulková. Totožné členění fasád se nachází na východním průčelí, které je tříosé. Na západním a severním průčelí jsou dochovány zbytky staršího členění s korunní a pásovou římsou a předsazeným soklem. Nároží objektu jsou zdobeny pilastry, okna bez šambrán. Omítky jsou hladké, štukové. V přízemí v chodbě je valená klenba se třemi páry lunet, v dalších místnostech přízemí se střídá valená a křížová klenba. V zadní části se nachází schodiště vedoucí do patra. V některých místnostech najdeme původní trámový strop.

Původní obytná funkce byla po rekonstrukci zachována a kromě rodinného bydlení je využívána též k pronájmu za účelem sportovních nebo kulturních aktivit.

Stavebni reseni maximálně respektuje původní dispozice. Stávající okenní a dveřní otvory byly zachovány. Niky v nosných zdech byly zachovány. Půdovky v rozvalených podlahách byly použity do nových dlažeb. Okna a dveře byly odborně posouzeny a následně byly repasovány.

Dochované detaily jako např. stávající kování oken a dveří, profily kleneb byly zachovány. Skladby podlah byly zachovány, povrchy jsou dřevěné, dubové fošny a parkety. V koueplnach byly pouzity dlažby vyššího standardu. Sanace vlhkých obvodových zdí byla provedena odbornou firmou.

Na pude byla provedena nová podlaha a do střechy vloženo více malých oken po osvětlení prostoru, který bude jen k letnímu využití. Stávající střešní krytina byla vyměněna za krytinu z černých šablon značky Cembrit. Konstrukce byla opravena, včetně výměny a opravy dřevěných prvků.

Obvodové zdi byly staženy táhly zakotvenými ocelovými plotnami a trhliny opraveny. Omítky byly opraveny včetně všech architektonických prvků. Barevnost byla vybrana v odstínu okrové.

Vlastnikum objektu fary č.p.2 v Chudenicích č.p.1 spolu s projektantem a dodavatelem stavby se podarilo velmi citlivymi stavebnimi upravami  a opravami dosahnout jedinecneho vysledku rekonstrukce barokni fary při maximálním zachování původních prvků v kombinaci s moderním návrhem kuchyně a koupelen.

Kvalitně provedená rekonstrukce s použitím nemalých vlastních finanční prostředků do kulturní památky naší republiky je velkým počinem

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Ondrej Soucek
Projektant: DOMI - ing. arch. Dana Smejkalova
Dodavatel: Jujuworks s.r.o
Spoluautor: Benjamin Soucek
Přihlašovatel: Ondrej a Celia Souckovi
Investor: Ondrej a Celia Souckovi
Plány:
Další soubory:
Články: