HLEDÁ SE URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2019

 

PŘIHLASTE VÁŠI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI KRAJŮ A OBCÍ, JEJÍ ZMĚNY, ÚZEMNÍ STUDIE, DALŠÍ URBANISTICKÉ STUDIE A PROJEKTY ŘEŠÍCÍ VĚTŠÍ I MENŠÍ CELKY,VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ DO 6. ROČNÍKU SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

 

 

PŘEDSTAVTE VAŠÍ PRÁCI ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI

 

Dobrá územní regulace je základ pro rozvoj území i pro úspěšnou tvorbu prostoru pro život nás všech.

Nenechte si ujít příležitost být součástí nejdéle trvající tradiční přehlídky toho nejlepšího co se v oboru děje a být prezentováni širokému okruhu nejen odborníků, ale i veřejnosti a to v průběhu celého roku.

Přihlášené stavby bude hodnotit odborná porota. Jednotlivé přihlášené urbanistické projekty budou posuzovány, v návaznosti na typ předložené dokumen-tace, dále pak kvalitu a prezentaci urbanistického řešení, úroveň celkové navržené koncepce, kvalita řešení trvalé udržitelnosti z hledisek environmentálních, ekonomických a sociálních, vytvoření podmínek pro kvalitní architektonicko-urbanistický vývoj území, vytvoření podmínek pro kvalitní dopravní a inženýrskou obsluhu území, začlenění území z hlediska širších vazeb, způsob řešení veřejných prostranství, metodika zpracování, komplexnost řešené problematiky i grafické zpracování a dalších kritéria souvisejících s přihlášeným projektem

V roce 2019 budou opět udělovány:

NOMINACE NA TITULY

TITUL URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2019

ZVLÁŠTNÍ CENY

Vypisovateli soutěže jsou již tradičně Nadace ABF, ČKAIT, MPO a SPS.

 

PŘIHLÁŠKY DO 10.6.2019

 

Přihlášení probíhá pomocí přihlašovacího formuláře, který včetně podmínek soutěžní přehlídky najdete na webových stránkách STAVBY ROKU.

Přihlášená díla budou zveřejněna na této stránce po uzavření přihlášek.