71. Most přes řeku Jizeru v Loukově

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Most přes řeku Jizeru v Loukově
Ulice:
Město: Loukov
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 18

Popis objektu:

Předmětem projektu je přestavba stávajícího nevyhovujícího mostu z r. 1985, jehož funkci plnilo upravené železniční mostní provizorium ŽM16. Most je situován v intravilánu obce Loukov a převádí trasu silnice III/27922 přes řeku Jizeru. Jelikož obec se nachází v památkové zóně, veškeré projekční práce provázely po celou dobu projekčních prací, ale i při samotné realizaci velmi podrobné konzultace se zástupci památkové péče. Nakonec byla pro nový most zvolena ocelová konstrukce trámu ztuženého obloukem (Langrův trám) o rozpětí 44,5m.

Návrh nového mostu byl podmíněn především splněním technických požadavků (směrové a výškové řešení návaznosti na stávající komunikaci; požadavky obce, požadavky investora, požadavek správce toku) za podmínek vytvořené esteticky vhodné konstrukce. Základním estetickým principem návrhu byla snaha o maximální jednoduchost tvarového řešení konstrukce mostu s důrazem na subtilnost konstrukcí.
Subtilnost konstrukcí byla podmíněna jednak požadovaným provozním zatížením, a pak především vlastní tíhou konstrukce.
Konstrukce mostu je řešena tak, aby se nad úrovní mostovky nacházela pouze dvojice oblouků s tenkými svislými táhly, bez vodorovných příčných ztužujících prvků. Pěší nebo cestující tedy vnímá pouze čisté linie dvojice oblouků, s nerušeným průhledem na Jizeru a okolí.
Nový most bude splňovat šířkové parametry pro dvoupruhovou komunikaci III. třídy s volnou šířkou 6,5m a veřejným chodníkem šířky 1,5 m s bezpečnostním odstupem 0,5m od obrubníku. Toto řešení si vyžádalo úpravu stávajícího vedení trasy silnice III/27922 tak, aby byly splněny maximální přípustné sklonové a směrové poměry za mostem směrem k centru. To vedlo k směrovému napřímení trasy a mírnému odsunu jižním směrem v prostoru mostu.
Výstavba je realizována v jedné etapě za úplného vyloučení provozu na silnici III/27922 v místě stavby.
Zajímavostí při realizaci, kterou stojí zmínit, bylo použití největšího kolového jeřábu v republice Liebherr LTM 1750-9.1 pro osazení jak mostovky, tak následné montáži oblouků.
Závěrem stojí za zmínku i fakt, že projektové práce proběhly i následná realizace probíhá poměrně hladce, za což mimo jiné vděčíme tomu, že jak na straně investora, tak obce, dotčených orgánů i vybraného zhotovitele jsme se setkávali se skutečnými profesionály, kteří nevykonávali pouze svojí práci ale pomáhali věci posunovat směrem kupředu, což není v dnešní době úplně běžné.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: