5. Vohančice - obytný soubor Haltýře, změna územního plánu s prvky regulačního plánu

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2022
Zkráceně: Vohančice - obytný soubor Haltýře, změna územního plánu s prvky regulačního plánu
Ulice:
Město: Vohančice
Kraj: Jihomoravský
Počet hlasů: 7

Popis objektu:

Navržená urbanistická struktura vychází z konfigurace terénu, z vlastnických vztahů, z logického dopravního napojení lokality a z ze snadné pěší prostupnosti území.
Jednotlivé objekty v řešeném území musí svým měřítkem, objemem, svým architektonickým výrazem a svými vzájemnými odstupy respektovat ucelený charakter řešené lokality.
Přípustné jsou stavby a prvky staveb, jejichž podoba (osazení na pozemek, konstrukce, tvar a materiály) v co největší míře vychází z krajinného rázu a kulturních tradic brněnského regionu. Archetypem je vesnický dům, popřípadě předměstský dům/vila.
Vesnický dům je jednopodlažní s podkrovím, na obdélném půdoryse, krytý sedlovou střechou jednoduché geometrie. Předměstský dům/vila je jedno nebo dvoupodlažní dům čistých geometrických forem a přiměřené velikosti, krytý plochou střechou.
Nepřípustné jsou cizorodé stavební typy: bungalov bez podkroví, roubený srub, hrázděný dům. Nepřípustné jsou složité půdorysné tvary a složité tvary střech, stejně jako složité terénní úpravy, viditelné z veřejného prostranství.

 

Typologický druh stavby: Územní plán
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
Projektant: ARCHISLUŽBA.CZ
Přihlašovatel: Obec Vohančice
Investor: Obec Vohančice
Plány:
Další soubory:
Články: