16. Městská čtvrť Trnava Prúdy

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2021
Zkráceně: Městská čtvrť Trnava Prúdy
Ulice: Prúdy
Město: Trnava
Kraj:
Stát: Slovensko
Počet hlasů: 59

Popis objektu:

Projekt rieši vytvorenie nového obytného súboru v plánovanej obytnej zóne Prúdy v meste Trnava.  Riešené územie je zo sevenej a východnej strany ohraničené ornou pôdou využívanou na poľnohospodárske účely. V budúcnosti je zo severu uvažovaný park a z východu bude pokračovať výstavba obytných súborov Prúdy II.

Pozemky sú v súčasnosti vedené ako orná pôda s využitím na obytnú zónu podľa územného plánu mesta Trnava. Terén územia je rovinatý s výškovým rozdielom cca 1,0m.

Cestné napojenie je plánované v dvoch bodoch, jeden priamo na juh, na pozemku z Koniarekovej ulice, a druhý je plánovaný z nedokončenej cestnej komunikácie Spartakovská. Dokončenie komunikácie Spartakovská je riešené v samostatnom povoľovacom procese a má vydané Územné rozhodnutie.

 

Popis objektov

            V riešenom území je navrhnutých 19 bytových domov a 8 objektov s funkciou služieb-nebytových priestorov kombinovanou s obytnou funkciou. Na severe územia je navrhnutá materská škola. Všetky stavebné objekty v riešenom území sú navrhnuté v jednotnom architektonickom výraze. Vačšina objektov sú bytové domy doskového typu. Objekty sú z typologického hladiska kombináciou schodiskového a chodbového bytového domu. 

            Vertikálne budú objekty rozdelené na 5-podlažné objekty s jedným ustúpeným podlažím a 8-podlažné objekty. 5-podlažné objekty budú mať zošikmenú atiku, ktorá bude kopírovať výškovú zmenu ustúpeného podlažia. 8-podlažné objekty budú mať plochú strechu.

           

Typický blok

Plošná výmera typického bloku je cca 7450m2. Má pod celou pochou polozapustený suterén s účelom parkovania. Celý suterén je skrytý v terénnej úprave. Nad suterénom je zelená strecha so sadovými a parkovými úpravami so vzrastlou zeleňou, príp. so športoviskami a detskými ihriskami, ktorá je vo výške 1,85m nad priľahlou komunikácou. V centrálnej časti vnútrobloku je vsakovacie teleso, ktoré prechadza priebežné cez suterén do vrstiev kde sú horniny s dostačujúcou vsakovacou schopnosťou. V rohoch bloku sú situované objekty bytových domov. Tri bytové domy sú 5-podlažné s jedným ustúpeným podlažím. Jeden bytový dom v juhozápadnom rohu je 8-podlažný.

Architektonický výraz parkových a rekreačných úprav jednotlivých blokov  nebude identický, ale bude vytvárať jednu komplexnú plochu. Komunikácie okolo blokov sú vybavené prakovacími plochami a lemované stromami a nízkou zeleňou.

Typologický druh stavby: Urbanistická studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Kalin Cakov, Metodiy Monev, Ján Obušek
Projektant: Cakov and partners, s.r.o.
Přihlašovatel: Cakov and partners, s.r.o.
Investor: Terra Trnavia