14. Nová rezidenční čtvrť Přezletice - Panská pole

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2021
Zkráceně: Nová rezidenční čtvrť Přezletice - Panská pole
Ulice: Panská pole
Město: Přezletice
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 932

Popis objektu:

Návrh rozvíjí uspořádání území na základě územního plánu, z něhož vychází půdorysné stopy hlavních komunikací a členění funkčních ploch území. Tyto páteřní komunikace rozdělují horizontálně podélný trojúhelníkový pozemek do tří hlavních ploch:

Jihovýchodní část je pojata jako lesopark s rekreačními plochami a nízkými bytovými domy. Hmoty domů jsou navzájem posunuty, aby bylo dosaženo co největších volných výhledů z bytů. Na jihu lesopark navazuje přes objekt nové kavárny na budoucí náměstí a dále na obnovenou historickou Ctěnickou alej, která je součástí projektu.

Severovýchodní část je vyhrazená pro individuální bydlení. Ze severu ji ohraničuje ulice Čakovická a z jihu páteřní východozápadní komunikace. Charakter zástavby v této části je ovlivněn polohou vůči ulici Čakovická a bytovými domy na jihu. Je zachována hierarchie bydlení od bytů přes řadové domy a dvojdomky až po samostatné rodinné domy. Od příjezdové komunikace je zástavba odcloněna protihlukovou zdí a pásem vzrostlé zeleně na pozemcích dvojdomů u silnice. Mezi bytovými domy a rodinnými domy je prostor pro řadové domy ve skupinách po pěti domech. Uprostřed území se nachází 15 rodinných domů.

Západní část je podle územního plánu určena pro obchod a služby, čemuž odpovídá navrhovaný objekt prodejny s parkovištěm. Vedle prodejny směrem k obytné zástavbě je vytvořeno otevřené tržiště se čtyřmi vzrostlými stromy poskytujícími stín. Většina plochy je opět provedena jako veřejná zeleň. V pohledové ose od plánované rozhledny na Zlatém kopci je navržena vzrostlá izolační zeleň zakrývající komerční objekt. Na západním cípu je ponechaná prostorová rezerva pro budoucí trať a zastávku vlakotramvaje spojující Mladou Boleslav s Prahou.

Uliční prostor je typově rozdělen na hlavní komunikace s postranními alejemi o šíři 12 m, hlavní pěší trasu s alejemi o šíři 10 m a pěší zónu s postranním stáním aut a profilem o šíři 8 m.  

Typologický druh stavby: Územní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Karol Lakatoš
Projektant: OM Consulting, s.r.o.
Přihlašovatel: OM Consulting, s.r.o.
Investor: OBADI, s.r.o.
Plány:
Koordinační výkres
Další soubory: Textová část
Články: