6. Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2021
Zkráceně: Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží
Ulice: Masarykovo nádraží
Město: Praha - Nové Město
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 341

Popis objektu:

Území Masarykova nádraží je jedinou velkou rozvojovou lokalitou ve skutečném centru Prahy, která je kvalitně zapojena do městské struktury a zároveň je díky železničnímu spojení v přímém dosahu a kontaktu s dalšími pražskými i mimopražskými územími. Návrh studie respektuje a využívá unikátnosti lokality, která spočívá ve stabilizované formě obsluhy a zapojení lokality do systému kolejové dopravy. Tento existující a stabilizovaný prvek přináší možnost aktivace a zatraktivnění nových prostor nejen lidmi pohybujícími se běžně po Praze, ale i lidmi z okolí Prahy, turisty přijíždějícími z letiště atd.

Návrh zdůrazňuje unikátnost historické dopravní spáry ve vztahu k památkové rezervaci a výhodnost jejího zachování pro obsluhu historického centra. Studie klade důraz na odstranění bariérového bloku v prostupnosti územím a k přirozenému propojení dnes vzájemně izolovaných čtvrtí – Josefov, Nové Město, Karlín a Dolní Žižkov.

Překonání bariéry Masarykova nádraží v propojení ulic Opletalova a Na Florenci v úrovni nad kolejištěm vytváří předpoklad pro vytvoření nového městského prostoru sloužícímu nejen zmíněnému propojení ulic a splnění požadavků přístupů na nástupiště nádraží ve směru od Florence (ČSAD, metro, tramvaj) a od Hlavního nádraží (ČD, tramvaj), ale i k propojení souvisejících pěších tras z Opletalovy, směrem do Havlíčkovy ulice i do ulice Na Florenci k pasáži Florentinum a dále do ulice Na Poříčí. Ve směru SZ-JV umožňuje pěší propojení lávkou do spodního Žižkova (Seifertova ulice) a na Vítkov. Koncept také vytváří podmínky pro aktivní zapojení záměru Železničního muzea NTM a Armádního muzea Žižkov do okolní městské struktury a tím stimuluje realizaci projektu Muzejní míle. Stávající i nově navrhované budovy vymezují plochu kolejiště s nástupišti a tedy i prostor o půdorysných rozměrech přibližně 75 × 220 m, což je plocha srovnatelná s částí Václavského náměstí mezi ulicemi Jindřišská a Opletalova.

Nutnými předpoklady architektonické koncepce je jasné a srozumitelné řešení umožňující dobrou orientaci v prostoru při splnění provozních požadavků nádraží a jednoduché architektonické tvarosloví, které nebude konkurovat stávajícím i nově navrhovaným budovám a při tom vytvoří kompaktní architektonický celek.

Koncepce architektonického řešení je založena na půdorysné kompozici trojúhelníků s rameny určenými směry pěších tras. V dominantním propojení ulic Na Florenci a Opletalovy s šířkovým parametrem ulice jsou logicky umístěny vertikální komunikace na nástupiště. Význam tohoto propojení akcentuje tvarově jednoduché zastřešení zcela transparentního prostoru (pasáže), které dává příchozím z Opletalovy a z Florence srozumitelný signál o pokračování hlavní pěší trasy. Nebrání v orientaci a umožňuje výhledy do nového náměstí i na Vítkov. Další navazující trasy mají v šířkovém uspořádání charakter chodníků. Takto založený koncept vymezuje pobytové části náměstí protkané cestní sítí drobnějšího měřítka. Ta člení plochu na lichoběžníky nebo trojúhelníky, ve kterých budou realizovány sadové úpravy a prvky městského mobiliáře. Při citlivé modelaci terénu a správně zvolených výsadbách bude možné dosáhnout příjemného členění a uspořádání tohoto prostoru. Retaily a kavárny případně další typy stravovacích zařízení v druhém nadzemním podlaží novostaveb podél ulice Na Florenci přirozeně umožní animaci severní části náměstí (přepony hlavního kompozičního trojúhelníku). V místech hlavních objektů Masarykova nádraží se platforma půdorysně odklání a částečně otevírá prostor kolejiště.

Řešení tohoto prostoru je navrženo pomocí samostatných tzv. vlaštovek nad jednotlivými nástupišti. Přístřešky jsou umístěny níže než pochozí platforma a výškově se odkazují na současný stav a optimálně se napojují na historické objekty nádraží.

Návrh nového zastřešení se také odkazuje na historickou návaznost na původní zastřešení celého kolejiště pro cestující. To sahalo od dnešní ulice Havlíčkovi až k průjezdu v původních hradbách města (přibližně v navrhovaném propojení ulic Opletalova a Na Florenci).

Zachování funkce Masarykova nádraží jako hlavní dopravní tepny a vytvoření veřejné ozeleněné platformy nad prostorem nástupišť pomůže využít potenciál v obslužnosti městského centra, zároveň eliminovat jeho nepříznivé vlivy spojené s provozem nádraží a vytváří přirozené, atraktivní prostředí.

Typologický druh stavby: Územní rozhodnutí
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Tomáš Pechman (SUDOP), Jakub Cígler (JCA)
Projektant: Společnost „SP + SEU_ŽST Praha Masarykovo nádraží_PD“ /SUDOP PRAHA a.s., JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s./
Přihlašovatel: Správa železnic, státní organizace
Investor: Správa železnic, státní organizace
Plány:
Další soubory:
Články: