PODMÍNKY SOUTĚŽE ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2020

Zahraniční stavba roku 2020

Podmínky soutěže Zahraniční stavba roku 2020

Přihláška do soutěže Zahraniční stavba roku 2020 - část A

Přihláška do soutěže Zahraniční stavba roku 2020 - část B


Vypisovatelé

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

vyhlašují již 28. ročník tradiční veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU 2020.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 10. 6. 2020.

SOUTĚŽ TRADIČNĚ POBÍRÁ VÝZNAMNÉ ZÁŠTITY

Soutěži tradičně udělují záštitu například prezident České republiky, předseda Senátu Parlamentu České republiky, ministryně pro místní rozvoj, ministr dopravy, ministr kultury, primátor hlavního města Prahy, rektor Českého vysokého učení technického v Praze, Státní fond dopravní infrastruktury a další instituce.
Soutěž je zařazena do programu Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR - Rada výstavby.

SOUTĚŽ JE URČENA PRO STAVBY

1. Realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele i investora. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná nejpozději do konce května roku 2020.

2. Realizované mimo území České republiky s tím, že firma registrovaná v České republice je investorem stavby, zpracovatelem projektu nebo dodavatelem stavby, příp. dodavatelem materiálů či konstrukčního řešení nebo nositelem použité technologie, která byla na zahraniční stavbě použita. Přihlašovatel musí získat souhlas s přihlášením i od zahraničních partnerů a dokončení, uvedení do provozu, nebo kolaudace provedena do konce května roku 2020.

STAVBY POSUZUJE ODBORNÁ POROTA

Porota je jmenovaná radou programu na návrh vypisovatelů, případně organizací udělujících záštitu soutěži. Porota hodnotí všechny stavby přihlášené do soutěže. Na základě návrhu poroty udělí rada programu cca 15 nominací a 5 titulů. Porota může navrhnout radě programu k odsouhlasení udělení menší nebo větší počet nominací a titulů.
Porota může doporučit i návrhy na zvláštní ceny pokud budou posuzované stavby vyhovovat podmínkám stanoveným pro tyto ceny. Zvláštní ceny udělují nezávisle dle svých kritérií představitelé partnerských subjektů, kteří tuto cenu udělují z přihlášených děl. Pro posouzení zvláštních cen si mohou ustanovit vlastní odborný subjekt. Počet a návrhy zvláštních cen je předložen radě programu. Vypisovatelé soutěže si vyhrazují právo některé zvláštní ceny neudělit, pokud nebyly přihlášeny vhodné stavby nebo po dohodě s příslušným partnerem. Složení poroty pro rok 2020 bude vyhlášeno a uveřejněno po jejím ustanovení a schválení radou programu, informace najdete na www.stavbaroku.cz.

Není přípustné, aby se člen rady, člen poroty ani člen hodnotící komise podílel na kterémkoliv přihlášeném díle.

Porota hodnotí stavby na základě dodané dokumentace a podkladů a na základě možné návštěvy stavby. Porota si ve výjimečných a specifických případech může vyžádat doplňující podklady nebo posouzení od nezávislých expertů.

KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ STAVEB POROTOU:

• kvalita investičního záměru a účelnost stavby,

• začlenění stavby do okolí a kvalita veřejného prostoru vytvořeného stavbou,

• stavební i architektonická kvalita stavby, tj. celková kvalita prostorového, funkčního, konstrukčně-technického a estetického řešení, jeho hospodárnost a vyváženost, inovativnost konstrukce, dopravního, energetického nebo vodohospodářského konceptu, či jiných charakteristik stavby,

• kvalita stavebních a řemeslných prací a vhodnost použitých stavebních materiálů,

• hledisko trvalé udržitelnosti stavění v jeho ekonomické, environmentální i sociální podobě s aktuálním důrazem na energetickou náročnost staveb,

• spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností,

• bezbariérovost,

• další kritéria v návaznosti na konkrétní řešení, specifika díla a hodnocení poroty.

UDĚLOVANÉ TITULY A CENY

a. Tituly Stavba roku

Na titul Stavba roku porota zpravidla navrhne 5 staveb z nominovaných a to bez rozlišení pořadí a kategorií.

b. Nominace na tituly

Na ocenění titulem Stavba roku porota nominuje zpravidla 15 staveb bez rozlišení pořadí a kategorií.

c. Zvláštní ceny – zpravidla jsou

• Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky,

• Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR průmyslové stavbě,

• Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,

• Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě inženýrské stavbě,

• Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice za stavebně podnikatelský záměr,

a další ceny partnerských institucí a organizací, dle aktuálního ročníku, jejich počet rok 2020 bude odsouhlasen radou programu.

d. Cena veřejnosti

K veřejnému hlasování budou předloženy všechny přihlášené stavby. Hlasování bude organizováno prostřednictvím internetu a ve spolupráci s mediálními partnery soutěže.

e. Titul a ceny pro zahraniční stavby

Česká stavba v zahraničí tvoří samostatnou kategorii soutěže. Na ocenění titulem Zahraniční stavba roku 2020 porota nominuje zpravidla 3 stavby a jeden titul. S přihlédnutím k počtu přihlášených zahraničních staveb může porota navrhnout i jiný počet nominací a titulů. Návrh poroty schvaluje rada programu.

PROPAGACE VŠECH PŘIHLÁŠENÝCH STAVEB

Výsledky soutěže budou zveřejněny v odborném tisku a na profesních internetových stránkách, prostřednictvím mediálních partnerů soutěže, cestou putovní výstavy, v reprezentační publikaci a podobně. Součástí prezentace všech přihlášených staveb je trvalé zařazení do veřejně přístupné webové databáze staveb na www.stavbaroku.cz, kde je uveden název stavby, její stručná anotace, umístění na mapě, informace o investorovi, projektantovi, autorovi, dodavateli a dalších spolupracovnících a základní dokumentace a fotografie stavby. Všechny přihlášené soutěžní stavby budou zveřejněny na www.stavbaroku.cz do cca jednoho měsíce po uzávěrce přihlášek do soutěže po formální kontrole přihlášených.

Na oceněné stavby může být se souhlasem uživatele stavby umístěna plaketa informující o udělení titulu nebo zvláštní ceny, a to při slavnostním setkání za účasti vypisovatelů soutěže, zástupců odborné poroty, místních úřadů, investora, projektanta, hlavního dodavatele stavby, uživatele a médií. Všechny nominace, tituly a ceny v soutěžní přehlídce Stavba roku jsou spojeny s právem používat je jako referenční, reklamní a propagační argument.

PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE

Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která stavební dílo prováděla nebo se podílela na jeho financování, projekci nebo realizaci, či je provozovatelem nebo vlastníkem stavby a která zdokumentuje zrealizované dílo níže uvedeným způsobem a uhradí prezentační poplatek. Přihlášku do soutěže může podat i organizátor jiné přehlídkové soutěže, pokud uhradí registrační poplatek, vyplní přihlášku a krycí list, a pokud přihlašovaná stavba nebyla posuzována v minulých ročnících v celostátní soutěži Stavba roku.
Přihlášku včetně kompletní požadované dokumentace je nutno zaslat elektronicky nejpozději do 10. 6. 2020 do 24 hodin na emailovou adresu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství: stavbaroku@stavbaroku.cz. Prezentační poplatek za jednu přihlášenou stavbu činí 29 000 Kč + 21% DPH.

U staveb s investičními náklady do 15 mil. (bez DPH) a u staveb RD je poskytován Nadační příspěvek pro úhradu části registračního poplatku a výše registračního poplatku pro přihlašovatele u těchto staveb činí 8 000 Kč + 21% DPH.

Nejpozději v den uzávěrky je nutné předložit doklad o úhradě prezentačního poplatku bankovním převodem. Hodnocení poroty, včetně návštěv staveb, budou realizovány po ukončení přijímání přihlášek do konce srpna 2020. Nominace budou vyhlášeny v září 2020 a zveřejněny v odborném tisku a na internetových stránkách www.stavbaroku.cz. Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2020 se uskuteční v říjnu 2020. Internetové hlasování o Cenu veřejnosti Stavba roku 2020 proběhne na stránkách www.stavbaroku.cz a ve spolupráci s mediálními partnery ze všech přihlášených staveb a výsledky budou vyhlášeny společně s vyhlášením dalších oceněných.

Po dobu trvání soutěže, tzn. minimálně od začátku června do konce října, přihlašovatel na svém webu může umístit banner soutěže, který nadace dodá na požádání elektronicky. Pro účinnou propagaci stavby v soutěži doporučujeme použít banner na webech i ostatních partnerů stavby.

OBSAH PŘIHLÁŠKY A DOKUMENTACE (POUZE ELEKTRONICKÁ PODOBA)

1. Řádně vyplněná PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE část A.

2. Řádně vyplněná PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE část B. Formulář této části obsahuje základní závazné údaje pro evidenci, posuzování a prezentaci soutěžního návrhu včetně kontaktů. Formulář obou částí přihlášky naleznete v elektronické podobě na www.stavbaroku.cz.

3. TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE

• ÚDAJE O STAVBĚ: potřebné rozšíření údajů uvedených v registraci. Přehledná informace o stavebním díle obsahující popis stavby, její funkční určení, konstrukční a stavební řešení, lokalizaci a dobu výstavby. Očekává se uvedení tří až pěti materiálů, výrobků nebo technologií, které významným podílem přispěly k dobrému výsledku stavby. Samostatně je požadován průkaz energetické náročnosti budovy (protokol a grafická část), ev. další podstatné údaje o stavbě se zdůrazněním, proč je tato stavba k soutěži přihlašována, jaké certifikáty získala, případně informace o použití BIM v přípravě, realizaci a při provozu stavby.
• ÚDAJE O TVŮRČÍM TÝMU STAVBY: rozšiřující údaje k registraci upřesňující zejména úlohu zpracovatelů jednotlivých fází projektové dokumentace, složení dodavatelských sdružení a jejich podíly při realizaci, účast významných subdodavatelů a formu financování (soukromé, veřejné, případně dotační prostředky apod.), úlohu stavebníka, budoucího uživatele a podobně (může být samostatná příloha) + kontakty na jednotlivé členy tvůrčích týmů pro rozesílání pozvánek na akce a výstavy spojené s přihláškou do soutěže
• SEZNAM DOKUMENTACE: přihlášku – část A i část B, textovou část, (průkaz energetické náročnosti, certifikaci budovy), seznam výkresů, seznam fotografií, dokumentaci BIM, video u zahraniční stavby

4. VÝKRESOVÁ A OBRAZOVÁ DOKUMENTACE musí obsahovat situaci (včetně širších vztahů), rozhodující půdorysy, řezy a pohledy, případně doplněné o schéma netradičního konstrukčního řešení a řešení stavebního detailu a min. 6 ks profesionálních fotografií a to z exteriéru i interiéru, příp. fotografie stavebních detailů, max. cca 20 ks. Obecně je žádoucí dodání dokumentace na úrovni architektonické studie, nebo schématu a vizualizace vedení liniových staveb apod. (nikoliv projektu pro stavební povolení či prováděcího projektu) z důvodu použití pro další grafické zpracování pro katalog a další materiály soutěže. Obrazová dokumentace nesmí velikostí přesáhnout formát A3, výjimky je nutno předem projednat se sekretariátem soutěže. U staveb se zpracovaným BIM, IFC datový formát pro posouzení stavby pro získání příslušné zvláštní ceny, včetně grafického výstupu pro další zpracování pro výstupy soutěže.

5. POUZE ZAHRANIČNÍ STAVBY:

• Údaje o českém podílu na zahraniční realizaci (materiálech, technologiích, stavebních kapacitách, financování, projektové přípravě apod.).

• Video prezentace stavby v trvání cca do 10 minut, které může nahradit návštěvu poroty. Pozvání poroty k návštěvě nominované stavby lze uskutečnit na náklady přihlašovatele.

OBSAH DOKUMENTACE:

Veškerá dokumentace se požaduje zaslat v jednom souboru, který se pošle přes úschovnu nebo jiného zprostředkovatele na emailovou adresu: stavbaroku@stavbaroku.cz, do 10. 6. 2020 do 24:00.

Musí obsahovat:

a. přihlášku část A a část B v e-formulářích,

b. textovou část v textovém editoru + krátký text popisu stavby pro zveřejnění na webu (max.1/2 stránky A4 písmo velikosti 10),

c. fotografie: min. A4. TIFF bez komprese pro PC nebo JPG – nejvyšší kvalita, rozlišení 300 DPI (CMYK bez vloženého barevného profilu). Fotografie ve 2 formátech, nižší verze pro použití na internetové stránky (rozměr delší strany max. 800 px, rozlišení 72 DPI - JPG, barevný režim RGB), a vyšší rozlišení pro publikování (rozměr min A4, rozlišení 300 DPI - JPG nebo TIFF, barevný režim CMYK),

d. výkresovou dokumentaci: samostatné soubory očíslované (pojmenované) Všechna použitá písma musí být přibalena nebo ve vektorech (převedena do křivek), případně PDF se zachováním funkce možnosti dalších úprav nebo DWG formát.

e. připravený 2x formát A3 pro tisk informačních náhledů podkladů pro porotu nejlépe v PDF formátu náhledu ve velikosti pro tisk na běžné tiskárně. Jeden formát A3 bude obsahovat prezentaci fotografií stavby a jeden formát A3 bude obsahovat prezentaci výkresové části. Tisk těchto formátů pro potřeby poroty zajistí vypisovatel.

f. v případě zpracování v BIM je pro modely BIM je určen IFC datový formát. Případné odchylky prosíme konzultovat se sekretariátem soutěže. Označenou možnou hlavní fotografii – pokud je preferována.

ARCHIV SOUTĚŽE

Dokumentace všech děl přihlášených do soutěže zůstává majetkem vypisovatelů s právem další publicity a PR soutěže. Bude uložena v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství. Přihlašovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit jménem všech vlastníků autorsko-majetkových práv souhlas se zpracováním dodaných podkladů na www.stavbaroku.cz, v katalogu soutěže, v tisku a v elektronickém archivu Národní knihovny České republiky případně při další prezentaci oceněných staveb, a že podáním přihlášky do soutěže neporušuje autorská či jiná práva třetích osob.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ, Václavské nám. 833/31, 110 00 Praha 1

stavbaroku@stavbaroku.cz

tel.: 222 246 587 nebo 727 812 736